Het aandeel Nedlloyd heeft de grootste ellende weer achter de rug en sloot woensdag op f 43,10 om de volgende dag terug te vallen tot f 42,60. Aangenomen mag worden dat de koers van f 43,10 was toe te schrijven aan technisch koersherstel, aangezien er op het ogenblik hoegenaamd geen aanwijzingen zijn voor een betere gang van zaken bij het aangeslagen concern. Denk hier alleen aan de droevige koersontwikkeling van de dollar!

Toch optimisme?

CLBN schrijft dat enig optimisme voor de komende weken niet misplaatst is. ‘Oktober is normaal gesproken iets minder zwak dan september, vooral de tweede helft van de maand biedt in de regel een opgaand beeld. In de maanden november en december zet dit positieve koersbeeld zich dikwijls voort. Het lijkt wel of het traditionele januari-effect de laatste jaren, door daarop te anticiperen, naar voren is verschoven en deels voor de jaarultimo is komen te liggen.’

De bank gelooft dat haar visie op de ontwikkeling van de belangrijkste internationale valuta’s hieraan een extra impuls zou kunnen geven. Die visie: Eind 1995 voorzien wij op basis van op korte termijn te verwachten renteverschillen een dollar van f 1,75, een pond sterling van f 2,60 en een yen van f 165. Zelfs wordt ook een valutaprognose gegeven voor eind 1996: dollar f 1,65, pond f 2,60 en yen f 160. Het optimisme dat de voorgaande prognose uitstraalt, kan echter teniet worden gedaan door oplopende rentetarieven. In hoeverre die stijging zich kan manifesteren, is nog niet duidelijk.

De nieuwste 6,75% staatslening heeft f 10 miljard opgebracht, zodat de agent van het ministerie van Financien voorlopig geen beroep meer hoeft te doen op de kapitaalmarkt. Bovendien zal de staat een deel van het financieringstekort 1996 kunnen bestrijden als de opbrengst van de tweede tranche van de gigantische herplaatsingsoperatie van het aandelenkapitaal van KPN althans royaal is. ‘Royaal’, dat is om en nabij de f 9 miljard. Mede gezien het streven om in 1997 in een positie te verkeren dat het lidmaatschap van de EMU, de Europese Economische en Monetaire Unie tot de mogelijkheden gaat behoren, is zo’n KPN-meevaller natuurlijk bijzonder wenselijk. Niettemin lijkt afwachten op zijn plaats.

Transportwaarden

De koersen van de vijf in Amsterdam genoteerde transport- en opslagwaarden hebben zich de jongste vijf beursdagen als volgt ontwikkeld:

Reizigers en wegvervoerders zullen, zoals het er nu naar uitziet, in 1996 bij het passeren van het Kanaal kunnen profiteren van een prijzenoorlog tussen de Eurotunnel en de veerdiensten. Eurotunnel-president Georges-Christian Chazot, elektrotechnisch ingenieur en marketingdeskundige, meent dat de veerdiensten hun capaciteit zullen moeten inkrimpen omdat de tunnel voor de meeste reizigers toch de eerste keuze gaat worden.

Chazot geeft toe, dat de eerste ramingen over de toestroom van reizigers en trucks veel te optimistisch zijn geweest. De cijfers zijn toen gebaseerd op de aantallen reizigers en trucks, die van de veerdiensten gebruik maakten.

‘Wij onderschatten de capaciteit van de veerdiensten niet, maar wij zeggen eenvoudig, dat wij een systeem hebben dat in vele opzichten uniek is’, aldus Chazot, die hieraan toevoegde, dat een gevecht om de marktaandelen toch niet te vermijden zal zijn. De Eurotunnel neemt het gevecht met de verdiensten op door de introductie van een geheel nieuwe tarievenstructuur die nog voor november wereldkundig zal worden gemaakt. De nieuwe tarieven zullen de concurrentiepositie van Eurotunnel verder verbeteren.

In september kondigde Eurotunnel een verlaging van de tax-free prijzen met 33% aan. Daardoor is het aantal reizigers bijna verdubbeld. In een advertentiecampagne zal het comfort voor de reizigers in het bijzonder in de wintermaanden wanneer de overtocht over het Kanaal per veerdienst door het vaak slechte weer soms geen pretje is, benadrukt worden.

Bewijzen

Hij noemde 1995 het jaar waarin een einde kwam aan het bouwproject en een begin werd gemaakt met de exploitatie van de spoorweg. In 1996 krijgt Eurotunnel de kans zich te bewijzen met een complete spoorwegdienst en een goede dienstverlening. ‘Wij moeten ons project op het peil brengen dat de reizigers mogen verwachten en wij moeten de dienst stipt en betrouwbaar uitvoeren’. In de komende twee jaar zal het treinpersoneel bovendien van het Speedwing Adviesbureau van British Railways zesdaagse trainingen krijgen over de omgang met de reizigers. Er wordt op vertrouwd, dat de reizigers, die de tunnel hebben gebruikt in 1996 zullen terugkeren. Uit een opinie-onderzoek is als gebleken dat 67% van de reizigers dat inderdaad zal doen. In de komende drie maanden zal voorrang worden gegeven aan een verbetering van de vrachtshuttles, om te vermijden dat op de piekdagen oponthoud ontstaat. Bovendien zal voor het reizigersverkeer doeltreffend propaganda worden gemaakt. Op zondagen melden zich 700 tot 800 trucks voor vervoer door de tunnel, maar de woensdagen zijn piekdagen met 1800 trucks. De piekuren liggen tussen 1700 en 0200 uur. Die piekuren zijn een probleem, omdat het onderhoud aan de tunnel in de nachtelijke uren geschiedt. Dat onderhoud zal anders geregeld moeten worden om oponthoud voor de trucks te voorkomen.

NS

Dichterbij huis nu. De NS kampt met dermate grote problemen, dat de vraag rijst of de komende privatisering verstandig is. Die NS- problemen zijn deels te wijten aan de enorme achterstanden aan infrastructuur en deels aan de aarzeling om het net geschikt te maken voor het nieuwe tijdperk met hoge snelheidstreinen. Met de aankoop van TGV treinstellen alleen komt het bedrijf er niet. Daarbij komen tot overmaat van ramp geschillen met medewerkers, die langzamerhand meer dan genoeg blijken te hebben van de onzekerheid over hun positie en de vele onprettige commentaren vanreizigers die te laat vertrekken of aankomen.

Fokker

De financiele toestand van de vliegtuigenfabriek Fokker wordt langzamerhand penibel nu de datum van 1 januari 1996 begint te naderen, terwijl onrustzaaiers zorgden voor geruchten dat de onderneming haar betalingen al zou hebben gestaakt. Met uitzondering van DASA beginnen steeds meer mensen zich zorgen te maken over de toekomst van Fokker. Zo is er dezer dagen in de Financial Times een ingezonden brief verschenen van de leider van een TMO-studie voor de betekenis van Fokker voor Nederland. Uit deze studie blijkt onder meer dat de Nederlandse luchtvaartindustrie directe en indirect aan 63.000 mensen werk verschaft. Dit betekent echter niet dat zij allen werken bij Nederlandse toeleveranciers van Fokker. Uit de studie blijkt ook, dat tegenover elke job bij Fokker drie jobs bij toeleveranciers staan. En van die drie jobs wordt slechts een in Nederland gevonden.

Aluminium

Aluminium is een licht metaal, dat steeds meer toepassing vindt in de automobielindustrie. Opvallend is dat dit aluminium ondanks het toenemend gebruik in prijs daalt. Op de London Metal Market viel de prijs deze maand in een week terug van $ 1774 tot $ 1672 per ton, om vervolgens weer te stijgen tot $ 1706,50 per ton.

Hoezeer de stemming is omgeslagen blijkt ook uit het feit, dat in augustus nog een prijsstijging van 20% tot het einde van het jaar werd verwacht. Die prijsstijging werd deels toegeschreven aan speculaties en deels aan de vrees voor moeilijkheden om te kunnen voldoen aan de vraag van de afnemers.

Tot die afnemers behoren steeds meer automobielfabrieken. In de eerste plaats begint de belangstelling voor carrosserieen die geheel uit aluminium bestaan, toe te nemen. Daarbij komt dat steeds meer onderdelen uit het lichtmetaal worden vervaardigd en aangezien de markt nog steeds redelijk gunstig is houdt de behoefte aan aluminium daarmee gelijke tred.

Opvallend was ook dat deze forse daling ontstond ondanks een stakingsactie in een grote Canadese smelter van het Alcanconcern en het nieuws dat de voorraden bij de producenten gering zijn. Daarbij moet worden aangetekend, dat de aluminiumvoorraden van de London Metal Market zich blijven bewegen op een niveau van meer dan 500.000 ton en dat ze lang niet meer zo sterk dalen als tot voor kort.

Dat die voorraden in zekere zin op peil blijven valt des te meer op omdat zij een jaar geleden nog 2,3 miljoen ton groot waren. Toen die voorraden dat alarmerend hoge niveau bereikt hadden kwamen de voornaamste produktielanden overeen hun smeltercapaciteit aanzienlijk in te krimpen om de buitensporig grote voorraden tot een redelijk niveau te verlagen. Daardoor ontstaat de kans, dat de producenten bij een langdurige staking niet meer zullen kunnen voldoen aan de vraag van hun afnemers.

Alcan heeft om erger te voorkomen deze dagen besloten twee gesloten smelters in het Verenigd Koninkrijk met een totale capaciteit van 10.000 ton weer op te starten. Plannen om een grote smelter in Kentucky met een capaciteit van 60.000 ton weer in bedrijf te vtellen heeft Alcan echter niet.

Het International Primary Aluminium Institute heeft inmiddels bekendgemaakt, dat de voorraden bij de producenten in augustus daalden van 3.811.000 ton tot 3.784.000 ton. Dit nieuws heeft echter hoegenaamd geen invloed gehad op de prijs.

Lood

Een ander metaal, dat eveneens in een automobiel wordt gebruikt, maar ook in bij voorbeeld vorkheftrucks, is lood. Voor de accu bij voorbeeld! Op de London Metal Exchange is de prijs voor drie maands lood in e en dag gestegen van $ 606 tot $ 639,50 per ton. Het weerstandsniveau bedraagt volgens analisten $ 657 per ton en huns inziens zou een doorbraak van dat niveau hebben kunnen leiden tot een prijs in de richting van $ 713 per ton.

De vraag naar lood is dermate groot, dat sommige afnemers een premie betalen om zich van een spoedige levering te verzekeren. Die premie bedraagt thans $ 5 per ton. De Europese batterij- en accufabrieken kampen momenteel zelfs met loodtekorten. De loodvoorraden van de London Metal Exchange zijn inmiddels gedaald tot 205.425 ton. Dat is 45% onder dan de piek van een jaar geleden. De voorraden lood met een zuiverheidsgraad van 99,99% zijn inmiddels vrijwel uitgeput, zodat de fabrieken van industriele batterijen en auto-accu’s genoegen moeten nemen met minder zuiver lood, dat doorgaans afkomstig is uit Oost-Europa. De batterijfabrieken nemen bijna tweederde van het mondiale loodverbruik voor hun rekening. Van oudsher neemt de vraag toe als de winter op het Noordelijk halfrond voor de deur staat, maart de warme zomer van dit jaar heeft eveneens voor een extra grote loodvraag gezorgd. Analisten zegen, dat zowel warmte als koude de levensduur van industriele batterijen en accu’s bekorten.

door WIM VAN DER MEULEN

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement