In sectoren waar andere havens in groeien, met name de containersector, heeft de Amsterdamse haven de containeroverslag bijna zien halveren.
Op basis van de voorlopige cijfers verwacht het GHA over 1998 dat de Zeehavens Amsterdam zo’n 55 miljoen ton overgeslagen hebben. Het GHA acht de overslag over 1998 in vergelijking met het voorgaande jaar zeker ’een goede prestatie’. Toen behaalden de Zeehavens Amsterdam een overslagrecord van 56,5 miljoen. Deels te danken aan twee grote ladingpakketen, 900.000 ton stalen buizen en 600.000 ton zand en grind.
De cijfers van 1998 zullen zo’n tweeëneenhalf procent lager uitkomen dan in 1997. Op de langere termijn bekeken kennen de Zeehavens Amsterdam een vrij constante groei. Van 48,8 miljoen ton in 1993 tot de circa 55 miljoen ton in 1998.
,,Wegens het ontbreken van goede containerfaciliteiten profiteert de haven niet van de groei in deze sector’’, aldus het GHA over de containersector. ,,Op basis van voorlopige cijfers verwacht het Havenbedrijf dat de containeroverslag een dalende lijn te zien zal geven.’’ Naar schatting is er in 1998 vier- tot vijfhonderdduizend ton aan containers overgeslagen. In 1997 was dat nog 800.000 ton. Het Havenbedrijf tekent hierbij aan dat het hard bezig is met het verbeteren van de containerfaciliteiten, in casu het aanleggen van een nieuwe containerteriminal.

Kolen
De overslag van kolen laat juist een opvallende stijging zien. Naar verwachting komt het totaal uit op 14,5 miljoen ton. Binnen de omringende havens is het aandeel van alleen de Amsterdamse haven in deze sector gestegen tot twaalf procent, op basis van de laatste negen maanden van het jaar. De groei in kolenoverslag is toe te rekenen aan het sluiten van de kolenmijnen in Duitsland. Amsterdam verwacht dat deze overslag op middellange termijn nog verder kan groeien.
De aan- en afvoer van olieproducten ligt echter bijna stil. De lage olieprijzen en overvolle opslagtanks hebben de markt zo goed als lam gelegd. Naar verwachting is er in 1998 acht miljoen ton overgeslagen. Cacao, de sector waar Amsterdam het van oudsher van moet hebben, laat het vooralsnog afweten. Doordat de aanvoer langzaam op gang is gekomen, zal 1998 een daling laten zien. Mogelijk wordt dat dit voorjaar goedgemaakt.