Het CBRB vindt dat er naast alle maatregelen die al genomen zijn, meer van overheidszijde gedaan moet worden om het probleem op te lossen. Ook moet er duidelijkheid komen over de positie van de Tsjechen die veel op de binnenschepen werken.
Het Centraal Arbeidsbureau voor de Scheepvaart (CAS) heeft enkele honderden vacatures voor zeelui. Voor het overgrote deel hiervan is op basis van de bemanningswetgeving een ontheffing gegeven, dit houdt in dat schepen met één man minder mogen varen. Deze regeling geldt met name voor duwbakken. De vacatures die bij de binnenkort verwachte herziening van de wettelijke bemanningsregeling komen te vervallen, hoeven dus niet meer vervuld te worden.
M. Koning, secretaris van het CBRB verwacht dat door de ontheffing zo’n 175 vacatures komen te vervallen. ,,Maar dan hebben we het nog steeds over 75 geregistreerde vacatures. Deze vormen slechts het topje van de ijsberg, want lang niet alle bestaande vacatures zijn ook daadwerkelijk geregistreerd.’’ De werknemers- en werkgeversorganisaties hebben de afgelopen jaren al de nodige maatregelen getroffen om het tekort aan arbeidskrachten op te lossen.

Aantrekkelijk
Zo is er voor de leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg – het vroegere leerlingstelsel – een collectieve werkgever in het leven geroepen, zodat de leerlingen in dienst worden genomen en gedetacheerd worden. De bedrijfstak wordt door die zekerheid aantrekkelijker voor jongeren. Ook zijn er nu minder uitvallers. Het Convenant Personeelsvoorziening Binnenvaart blijkt na bijne twee jaar geen daverend succes. Door het convenant tussen de werkgevers en Arbeidsvoorziening zijn tot nu toe ongeveer twintig vacatures vervuld.
Een groot deel van de vacatures wordt sinds enkele jaren op tijdelijke basis vervuld door Tsjechische werknemers. Het merendeel van deze werknemers wordt betrokken via Tsjechische uitzendbureaus. Sinds de invoering van de Wet Arbeid Vreemdelingen in 1995 hebben werkgevers een tewerkstellingsvergunning nodig voor personeel van buiten de Europese Unie. De rechter heeft onlangs bepaald dat de Tsjechen waarvoor een dergelijke vergunning was aangevraagd, daar niet voor in aanmerking komen.

Een vijftiental werkgevers heeft inmiddels wel voor beperkte tijd een tewerkstellingsvergunning gekregen. Voor de komende tijd wordt een sterke toename voor het aantal vergunningen van individuele werkgevers verwacht. De Arbeidsinspectie controleert consequent op de aanwezigheid van de tewerkstellingsvergunningen. Bij het ontbreken van deze vergunning kan de werkgever een flinke boete krijgen. De werkgevers uit de binnenvaart pleiten er dan ook voor dat deze controle meer op de Duitse gaat lijken; die controleren niet of nauwelijks.