De Stelling van de Week luidde: ‘Om de wegvervoersector niet nog zwaarder te belasten, moeten de vakbonden bij de CAO-onderhandelingen geen al te hoge looneisen stellen.’’
Daarop kwamen de volgende reacties binnen:

Jan Heilig, eerste onderhandelaar Beroepsgoederenvervoer FNV Bondgenoten: ,,Geen al te hoge looneis voor het wegvervoer om het niet allemaal nog erger te maken, is een stelling die wat kort door de bocht is. Het zal duidelijk zijn dat FNV Bondgenoten zich niet van gezwollen vakbondstaal zal bedienen nu het slechter gaat met de Nederlandse economie. We zullen ons bij de CAO-onderhandelingen voor het Beroepsgoederenvervoer dan ook keurig houden aan de maximale looneis die is afgesproken in het centraal akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid. Het gaat namelijk niet goed in Nederland en zeker niet in het Beroepsgoederenvervoer. Het aantal faillissementen en reorganisaties binnen de sector neemt de laatste maanden fors toe.
Wat voor onze sector heel alarmerend is, is dat het ook niet goed ging toen de Nederlandse economie een hoogconjunctuur kende. Er was volop vraag naar transport. Er was een tekort van 4.500 chauffeurs. Maar de schaarste aan transportmiddelen leidde er niet toe dat de transportbedrijven een beter tarief bij de verladers wisten te bedingen. De economische wetmatigheid dat schaarste leidt tot hogere prijzen, gaat niet op voor de transportwereld. De kwartaalrapportages van het NEA laten zien dat de laatste jaren de rendementen van de transporteurs terugliepen.
We hebben twee jaar geleden een goed, maar ook relatief duur CAO-akkoord afgesloten voor het Beroepsgoederenvervoer (twee maal ruim 4 procent). Die loonkostenstijging hebben de transporteurs dus niet volledig doorberekend gekregen in hun tarieven, ondanks de schaarste en de hoogconjunctuur. Er is dus iets fundamenteel mis met de positie van het wegvervoer. Ik bedacht onlangs dat het wellicht niets uitmaakt of de vakbonden bij het komende CAO-overleg zich beperken tot een matige loonkostenstijging, of dat we er met veel kabaal veel meer uitrammelen. In beide gevallen lukt het de transporteurs niet om de stijging volledig door te berekenen en blijft de sector achteruit boeren.
We moeten het dus niet laten bij een traditioneel CAO-rondje, waarbij de bond heus zijn verantwoordelijkheden wel kent en zich gematigd zal opstellen. We zullen met elkaar een aanzet moeten geven om de positie van de sector te versterken. Een poging daartoe naar aanleiding van de dieselcrisis is mijns inziens blijven steken in dikke pakken papier waarmee niets is noch wordt gedaan.
FNV Bondgenoten is van mening dat de sector moet indikken. Er zijn nu veel te veel kleine bedrijven met een te grote afhankelijkheid van hun verladers, die elkaar het verlies niet gunnen. Het oprichten van een saneringsfonds voor de sector om de zwakke broeders te helpen hun activiteiten te beëindigen, is maar een idee. Ik lever dat idee gaarne in voor andere goede ideeën. Vast staat, dat de sector zal moeten investeren, als we willen dat er voor heel hard werken ooit een fatsoenlijk tarief wordt betaald.’’

Ries Westerman, CAP, PTL: ,,Tja. Op de engineering en operationele afdelingen wordt er al vaak over gesproken.. Hoe lang bestaat de Nederlandse chauffeur nog. Zeker met de toetreding van onze voormalig Oostblokburen tot de EU!’’

Rob Vister, Logitracon Group: ,,Gelet op de huidige economische situatie en onze concurrentiepositie is het helemaal niet verstandig om hoge looneisen te stellen omdat daarvan onze positie echt niet beter wordt. Wat looneisen betreft, doen de bonden er verstandiger aan om het advies van de grote politieke partijen te volgen en de lonen te matigen, zodat wij onze concurrentiepositie kunnen versterken in plaats van verzwakken!’’