Hoofddorp . Het kabinet moet nu al een integrale visie ontwikkelen op het spoorvervoer na 2020. Deze oproep doet Railforum Nederland. De organisatie heeft vandaag de brochure ‘Mobiliteitsgroei vraagt om rail’ aangeboden aan de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer. Hierin stelt Railforum dat de huidige capaciteit van het spoornetwerk niet afdoende is om het toenemende verkeer op te vangen.
Railforum vindt het niet te vroeg om zeventien jaar vooruit te kijken. Volgens het platform kost aanleg van spoorinfrastructuur veel tijd (gemiddeld tien tot vijftien jaar) en is het daarom zaak daar nu al over na te denken. Nederland staat een enorme mobiliteitsgroei te wachten en optimalisering van het spoor is een belangrijk instrument om die groei in goede (duurzame) banen te leiden, aldus de brochure ‘Mobiliteitsgroei vraagt om rail’. Daarin wordt gepleit voor een integrale visie op het vervoer over de rails, dus én van personen én van goederen. Die samenhangende kijk dient dan als basis voor investeringsbesluiten.
Het reizigersverkeer zal flink groeien en het goederenvervoer neemt toe van zo’n 29 miljoen ton naar 76 miljoen ton in 2020, is de voorspelling. Beter benutten van de bestaande infrastructuur, waar het kabinet nu op inzet, is niet voldoende om die groei op te vangen. Voor het goederenvervoer is de komst van de Betuweroute en verbetering van de route naar Antwerpen evenmin afdoende, luidt de conclusie. Voor het vrachtververvoer moet er een grofmazig netwerk komen, waarbij ook trajecten als Amsterdam-Osnabrück en Leeuwarden-Duisburg van belang zijn. Voor dat netwerk is het belangrijk dat er knooppunten komen. Voor het vrachtvervoer zouden dat er tien moeten zijn, aldus de brochure.
De organisatie probeert in de publicatie ook enkele tegenargumenten te weerleggen. bijvoorbeeld de stelling dat er geen groot politiek of maatschappelijk draagvlak te vinden is voor grote, nieuwe railprojecten. Antwoord: ‘Juist die weerstand vraagt om een integrale visie met het oog op de toekomst’. Dat de bijdrage van het spoor aan het mobiliteitsprobleem marginaal is, bestrijdt Railforum met de opmerking dat het spoor een enorm potentiel heeft, ‘meer dan in het algemeen wordt aangenomen en het zou zeer onverstandig zijn dat potentieel onbenut te laten’. Derde tegenargument: ‘er is geen geld voor investeringen’. Antwoord: ‘Investeringen moeten worden afgewogen tegen de te verwachten maatschappelijke en financiële opbrengsten’. Ook in dit verband bepleit Railforum de eerder genoemde goed onderbouwde integrale visie.
‘Regeren is vooruitzien. niet vooruitschuiven’, schrijft Railform. De organisatie probeert nu de vervoerspecialisten in de Tweede Kamer hiervan te overtuigen, met de overhandiging van de brochure.