Dat meldt het Belgisch-Nederlands havenbedrijf in het deze maand gedeponeerde jaarverslag over 2019.

De directie schrijft dat NSP bedrijven in financiële nood een regeling wil aanbieden voor de betaling van concessies, erfpacht en huur. ‘Deze regeling heeft een extra cash behoefte van 15 miljoen euro tot gevolg,’ aldus het havenbedrijf.

Volgens NSP is voor de steunmaatregel geen nieuwe lening nodig, maar kan het bedrag ‘uit de bestaande kredietfaciliteiten of beschikbare geldmiddelen worden gefinancierd’. De betalingsregeling heeft blijkens de jaarrekening ‘een tijdelijk karakter’ en zal naar verwachting ‘tot medio 2021’ worden aangeboden.

Omzetderving

Voor dit jaar rekent het havenbedrijf op een voorlopige omzetderving als gevolg van de coronacrisis van 5 miljoen euro. Verder gaat de directie uit van een uiteindelijke vermindering van de overslag ‘van 10% op jaarbasis’. Daarom acht het havenbedrijf het noodzakelijk om via extra kostenbesparingen de komende tijd het dreigende inkomstenverlies te compenseren. Daarbij wordt nog niet aangegeven hoe deze bezuinigingen zullen worden ingevuld.

De directie kan ook nog weinig zeggen over de directe gevolgen die de corona-maatregelen zullen hebben op de financiële prestaties van North Sea Port en de onderliggende dochtermaatschappijen dit jaar. ‘Die zijn niet goed in te schatten’, aldus het havenbedrijf, ofschoon het wel de verwachting uitspreekt dat ‘het resultaat in de buurt van 2019’ zal komen. Via een wekelijkse update van de vervoerscijfers wil North Sea Port wel ‘kort op de bal’ blijven spelen en waar nodig extra maatregelen treffen om verder omzetverlies te vereffenen of tegen te gaan.

Gronduitgifte

Het havenbedrijf sloot het boekjaar 2019 af met een omzet van 107 miljoen euro (+2,5 miljoen euro). Die groei kwam onder meer door een toename van de haveninkomsten (+3,6%) naar bijna 45 miljoen euro, te danken aan hogere havengelden en gestegen scheepsverkeer (9.436 schepen tegen 9.372 stuks in 2018).

Daarnaast steeg door meer gronduitgifte de omzet uit erfpacht en huur naar 51,3 miljoen euro (+3,3 miljoen euro). Zo werd er in 2019 44,3 hectare meer grond uitgegeven. Dit leidde ertoe dat er aan het einde van vorig jaar in Nederland nog 533 hectare uit te geven terreinen zijn en in Vlaanderen rond de 210 hectare, aldus de directie. Verder stegen vorig jaar ook de erfpachttarieven.

Het resultaat voor belastingen bij NSP steeg door de hogere omzet licht met 1,5% naar 34,4 miljoen euro. Daarbij waarschuwt het havenbedrijf wel dat er niet te veel conclusies kunnen worden getrokken uit een vergelijking met het resultaat uit 2018. De cijfers uit dat boekjaar werden door een aantal incidentele baten en lasten ‘positief beïnvloed’, stelt de directie. Zo leverden incidentele grondopbrengsten en een boekwinst ‘bij de verkoop van materiële vaste activa’ in dat jaar ruim 3 miljoen euro aan extra baten op. Daarnaast waren de bedrijfslasten over 2018 ‘per saldo geflatteerd’ door een vrijval in de voorziening voor pensioenen en lagere geraamde advieskosten. Ook was er twee jaar geleden sprake van lagere rentelasten (1 miljoen euro) vergeleken met 2019. De nettowinst lag op 25,2 miljoen euro.

Containeroverslag

North Sea Port zag in 2019 de goederenoversIag met 1,5% stijgen naar 71,4 miIjoen ton. De toename zat vooral in de droge bulk en de zeecontainers. De overslag van zand, grond en bouwmaterialen nam toe met 5,4% naar 34,6 miljoen ton, terwijl het containervolume met 330.000 teu een groei van 48,7% liet zien, te danken aan de komst van nieuwe diensten en meer koelcontainers. ‘Dit segment wist zich de laatste twee jaar te verdubbelen,’ aldus de directie. Schroot en ertsen lieten intussen een kleine daling zien, terwijl ook de overslag van natte bulk (-2,2%) daalde.

Vertrek Lagasse

Overeenkomstig eerdere afspraken loopt eind augustus het mandaat van mede-directeur Jan Lagasse bij North Sea Port af. Hij neemt dan afscheid. De huidige co-directeur Daan Schalck neemt de leiding alleen over.

Lagasse trad medio 2014 aan als topman van Zeeland Seaports en was de laatste jaren met Schalck verantwoordelijk voor de fusie van Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent in het fusiebedrijf North Sea Port.

Ook bij de toezichtsraad van NSP zijn wat personele wisselingen. Zo neemt Pieter van Geel, oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, definitief het voorzitterschap over van de vertrokken PvdA-coryfee Diederik Samson. Wethouder Jack Begijn (economie) van de gemeente Terneuzen, tevens loco-burgemeester, treedt ook toe tot de raad. Hij volgt de Vlissingse wethouder Albert Vader (sociale zaken) op.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement