Het havenbedrijf houdt daarbij in een ‘worst-case’-scenario rekening met nieuwe en ‘aanzienlijke verplichtingen’ die niet zijn afgedekt door de bestaande risico-reservering voor het bouwproject.

Nog geen helder beeld

Over de ‘mogelijke herijking’ van de kosten en de uiteindelijke allocatie van de meerkosten kan North Sea Port in de jaarrekening nog ‘geen helder beeld’ of ‘betrouwbare inschatting’ geven. Het havenbedrijf houdt het vooralsnog bij de analyse dat die ‘onzeker’ zijn.

Ofschoon er in het projectbudget voor de nieuwe zeesluis een risicoreservering is opgenomen voor ‘onvoorziene uitgaven’, is volgens het havenbedrijf uit een financiële rapportage eind 2019 ‘af te leiden dat er een mogelijk risico is dat de in het projectbudget opgenomen risicoreserve wellicht te laag is’. Dit ‘als gevolg van zich voorgedaan hebbende risico’s en verzoeken tot wijziging’. De extra risico’s betreffen onder meer ‘meerkosten’ voor de afgegraven grond door nieuwe milieuregels.

Het havenbedrijf wijst er verder in het jaarverslag op dat de bouw van grote infrastructurele werken ‘inherente risico’s’ met zich meebrengen. ‘Of, wanneer en in welke mate deze risico’s zich voordoen is onzeker,’ onderstreept de directie.

De mogelijke extra kosten zijn overigens geheel voor rekening van de Vlaamse holding (North Sea Port Flanders) van het gezamenlijk havenbedrijf. De bijdrage van de participatiemaatschappij North Sea Port Netherlands is begrensd tot een bedrag van zes miljoen euro en die som is inmiddels af overgemaakt, blijkt uit de jaarrekening.

Koppeling

North Sea Port Flanders draagt in totaal 88,6 miljoen euro bij (15% van de bouwsom van het Vlaams Gewest) aan de nieuwe zeesluis. Vorig jaar werd daarvan al een eerste geldbedrag (25,6 miljoen euro) overgemaakt aan het bouwconsortium. Voor 2020, 2021 en 2022 gaat het om reserveringen van respectievelijk 28,6 miljoen euro, 19,6 miljoen euro en 14,6 miljoen euro.

North Sea Port schrijft verder in het jaarverslag over 2019 dat de bijdrage van de Belgische aandeelhouder is gekoppeld aan die van het Vlaams Gewest en dat die ‘kan wijzigen’ indien de bouwbijdrage van het Gewest verandert.

De totale kosten van de sluis bedragen 934 miljoen euro. Daarvan komt het gros voor rekening van Vlaanderen. Nederland draagt 15% bij aan de bouw van de nieuwe sluis met een maximum van 150 miljoen euro.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement