Dat blijkt uit het vorige week gepresenteerde jaarverslag over 2020 van het Amsterdamse havenbedrijf. De belastingmeevaller houdt verband met een herwaardering van de vaste bezittingen van het havenbedrijf. Die waarde lag fiscaal aanzienlijk hoger dan de commerciële waarde van de activa. De vrijval (30,5 miljoen euro) komt daarbij direct ten goede aan het nettoresultaat.

Wat er met die nettowinst over 2020 precies gaat gebeuren, is nog onduidelijk en zal worden bepaald tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering. Over het boekjaar 2019 ging het gehele nettoresultaat (61,3 miljoen euro) naar de enige aandeelhouder, de gemeente Amsterdam.

Het boekjaar 2020 leverde verder financieel weinig goed nieuws op voor het havenbedrijf. Zo namen de zeehavengelden met 12% af naar 54,3 miljoen euro door afnemende scheepsbezoeken en dalende overslag, aldus de directie in de jaarrekening. De inkomsten uit de liggelden voor de binnenvaart lieten een afname van 6,6% zien naar 6,4 miljoen euro.

De opbrengsten uit ligplaatsreserveringen slonken het meest drastisch: van 3,5 miljoen euro naar iets meer dan 200.000 euro in 2020. De reden was volgens het havenbedrijf ‘dat tijdens grote delen van de coronapandemie cruiseschepen werden geweerd in het Amsterdamse Havengebied’. Het wegblijven van de cruiseschepen leidde verder tot een omzetdaling van 94,6% bij dochterbedrijf Waterkant.

De post ‘overige inkomsten’ liep met 2,7 miljoen euro terug naar 4,5 miljoen euro, door mindere inkomsten uit onder meer walstroom en afvalheffing ‘die gepaard gaan met de daling in het scheepvaartverkeer’.

Bij huur- en erfpachtopbrengsten was er wel een lichtpuntje. Die namen door nieuwe uitgiftes en reguliere prijsstijgingen licht toe (3 miljoen euro) naar 92,8 miljoen euro. Vorig jaar werden er bijna 20 hectare aan nieuwe haventerreinen uitgegeven en 8,5 hectare teruggenomen, blijkt uit de jaarrekening. Grote havengebonden uitgiften waren er voor Vollers Real Estate, LOGISTIS Amsterdam Harbor en GPS.

Kostenbesparingen

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft het havenbedrijf vorig jaar zwaar ingezet op kostenbesparingen. Zo werden er twee kostenscenario’s uitgewerkt die een besparing van 6,6% (7 miljoen euro) in de bedrijfslasten opleverden. Het ging daarbij onder meer om lagere kosten voor huisvesting en energiekosten.

Verder werd er bezuinigd (1,5 miljoen euro) op het onderhoud van kademuren, oeverbescherming, wegen, bedrijfsgebouwen en de huur van vaartuigen. De gedaalde kosten voor milieu en ruimte leverden met bijna 5 miljoen euro de meeste besparingen op. Dat had echter te maken met een hoge bijdrage in 2019 voor het project Haven-Stad.

Daarnaast werd door het havenbedrijf gesneden in de kosten voor communicatie, marketing, acquisitie, onderzoeken en adviezen.

Het havenbedrijf wijst erop dat door de kostenbesparingen de afname van het bedrijfsresultaat ‘kon worden beperkt’. Ook voor het lopende boekjaar ‘zijn kostenscenario’s uitgewerkt om de afname van het nettoresultaat te beperken bij een dalende omzet’. Verder zijn er ‘opnieuw betalingsregelingen en verruimde betaaltermijnen aangeboden aan onze klanten’, meldt het havenbedrijf.

Om de onzekere gevolgen van de coronacrisis op de dochterbedrijven Hallum en Hallum Cruise op te vangen, heeft het havenbedrijf tevens vorig jaar garantstellingen afgegeven voor de ondernemingen. Het havenbedrijf stelt zich daarbij garant voor alle schulden ‘uit hoofde van rechtshandelingen en het negatieve vermogen van beide deelnemingen’, aldus de directie. De garantstellingen lopen medio volgende jaar af.

Het havenbedrijf heeft bovendien als gevolg van coronacrisis ‘meerdere risico’s en onzekerheden geïdentificeerd die betrekking hebben op onder meer de inning van vorderingen en liquiditeits- en financieringsruimte. Voor deze risico’s en onzekerheden hebben wij beheersmaatregelen geformuleerd en toegepast’, aldus de directie. Daarbij is onder meer gekeken naar de ouderdom van de vorderingen en kredietwaardigheid van de klanten.

Zeesluis

De vertraagde oplevering van de zeesluis levert het havenbedrijf waarschijnlijk ook nog een voordeeltje op van enkele miljoenen euro, valt verder te lezen n het jaarverslag. In totaal zou het havenbedrijf 46,5 miljoen euro bijlappen als de sluis op de voltooiingsdatum (31 oktober 2019) zou zijn opgeleverd.

De verwachte opleverdatum is momenteel vastgesteld op januari 2022. ‘Havenbedrijf Amsterdam wordt met 1,3 miljoen euro gecompenseerd voor ieder volledig kalenderjaar waarin de beschikbaarheidsdatum na 31 oktober 2019 ligt’, schrijft hert havenbedrijf. Dat betekent vooralsnog een voordeeltje van 2,6 miljoen euro.

Lees ook: Haven Amsterdam maakt plaats voor woningbouw bij Coenhaven

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding