Voorgestelde maatregelen door de sectortafel mobiliteit:

Green Truck fuel: Streven naar hoogste blend van duurzame geavanceerde biobrandstoffen voor vrachtauto’s. Diverse opties om prijsverschil met fossiele diesel te overbruggen: hogere bijmengverplichting, accijnsdifferentiatie op transportbrandstoffen. Inzetten van kilometerheffing (maut) voor terugdringing meerkosten.

Intensivering emissieloze stadslogistiek: In 2025 zero-emissiezones in G30 voor bestel- en vrachtwagens.

Duurzame overheidsinkopen en -aanbestedingen: Stringente offerte-eisen gericht op terugdringing van de CO2-voetafdruk van voertuigen en materieel en op de noodzaak van circulair grondstoffengebruik.

Logistieke optimalisatie: In Omgevingswet, bouwvergunningen en opdrachtverlening sturen op minder bewegingen. ICT-koppelplatforms en distributiehubs aan stadsranden.

Efficiënte bouwlogistiek in stedelijke omgeving: Duurzaamheidseisen opnemen in aanbestedingen en vergunningen.

Efficiënte inzet en vergroening van mobiele werktuigen: Duurzaamheidseisen opnemen in aanbestedingen en vergunningen; naar hybridisering/elektrificering van mobiele werktuigen.

Vergroening binnenvaart: Naar (diesel)elektrische binnenvaart, bijmenging duurzame geavanceerde biobrandstoffen in overgangsfase, logistieke ketenoptimalisatie.

Elektrificering licht vervoer (scooters e.d.), bestelbusjes en trucks: Onder meer masterplan elektrische bestelbusjes voor versnelde vervanging van dieselbusjes.

Elektrificering goederentreinen: Vervanging van 150 diesellocomotieven.

Elektrische Laadinfrastructuur: Maatregelenpakket Formule E-team: waaronder versnelling aanvraag- en realisatieproces laadinfrastructuur, financiële prikkels (bijvoorbeeld verlaging energiebelasting laadpalen), integratie in Bouwbesluit en uitrol van smart charging.

Duurzame biobrandstoffen: Platform biobrandstoffen: aandeel hernieuwbare energie 33% in 2030. Door belasting op CO2 (level playing field), prijsondersteuning, (op basis van Hernieuwbare Brandstof Eenheden), stimuleer investeringen door private partijen, steun multifunctionele grondstofketens.

Bio-LNG: Platform Bio-LNG: voor zwaar wegvervoer en scheepvaart. Maatregelen: continuering tijdelijke accijnsteruggave, opschaling productie en doorontwikkeling voor binnenvaart.

Waterstofstations en brandstofcel EV: Ontwikkel- en uitrolplan voor brandstofcel-elektrische voertuigen. Overheidsondersteuning in beginfase noodzakelijk. Diverse fiscale maatregelen om aanschaf brandstofcelauto’s te bevorderen.

Planning

Voorzitter Ed Nijpels heeft de voorstellen in hoofdlijnen overhandigd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. De plannen worden de komende maanden doorgerekend door het Planbureau voor de leefomgeving, waarna het kabinet ze in het najaar verwerkt tot definitieve wetsvoorstellen. Deze worden aan het einde van dit jaar in de Tweede Kamer behandeld.

Bron foto: ANP

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement