De provincie zag die bui al hangen en deed daarom nieuw natuuronderzoek. Maar ook dat onderzoek kon de Raad van State niet warm krijgen, zo bleek maandag tijdens een uren durende zitting. Advocaat Hans Besselink moest namens de provincie erkennen dat uit dit nieuwe natuuronderzoek ook blijkt dat er sprake zal zijn van een geringe toename van stikstof in omliggende beschermde natuurgebieden als de Biesbosch en het Ulvenhoutse Bos.

Tot 2025 zal die toename van stikstof duren, had de provincie becijferd. Maar dat zal gering zijn, want het 138 hectare grote logistieke park bovenin de driehoek tussen de A-16 en de A-17 wordt toch gefaseerd ingevuld. Na 2025 zorgen intussen genomen maatregelen ervoor dat er geen toename meer is, aldus de advocaat.

De Raad zal er weinig mee kunnen. De harde eis van Europa is namelijk dat er nu al geen toename van stikstof mag plaatsvinden. En vindt er een ontwikkeling plaats die stikstof veroorzaakt, dan moeten eerst maatregelen zijn genomen waarvan is bewezen dat die de toename weer reduceren. Volgens de provincie zijn die er, maar ze overtuigden de Raad niet.

Joker

Mocht de Raad het nieuwe natuuronderzoek onvoldoende vinden, dan heeft de provincie een joker klaarliggen die voortaan vaker zal worden uitgespeeld bij grootschalige en belangwekkende projecten: de ADC-toets. Die troef is kansrijker. Bij die toets kan een voor het logistieke park vereiste natuurvergunning toch worden geregeld, als wordt voldaan aan enkele zware eisen.

Er moeten dan geen alternatieve locaties voorhanden zijn, er moet een dwingend openbaar belang zijn en er moeten compenserende maatregelen worden getroffen. Volgens Besselink kan aan die eisen worden voldaan en dat kan ook een grote vertraging van het logistieke park voorkomen.

Hij verwacht ongeveer een half jaar kwijt te zijn voor het voldoen aan de ADC-toets. Maar de voorzitter van de Raad wees Besselink er op dat alle compenserende maatregelen vooraf moeten zijn genomen. ‘Het Europese Hof is daar enorm streng in.’ Dat zal moeilijk lukken.

De Raad doet binnen enkele maanden uitspraak.