De eerder geconstateerde gebreken in het natuuronderzoek zijn voldoende gerepareerd met een nieuwe ‘passende beoordeling’ van de provincie, aldus de Raad van State (RvS) in de uitspraak. Het plan maakt een extra logistiek bedrijventerrein van ruim 140 hectare mogelijk in Moerdijk. De provincie Noord-Brabant wil hiermee de economische structuur van West-Brabant versterken.

Natuuronderzoek

Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Vereniging Milieuwerkgroep Moerdijk brachten eerder met succes naar voren dat de oorspronkelijke passende beoordeling niet voldeed aan de Wet natuurbescherming. De juiste ecologische onderbouwing van het plan ontbrak. In een tussenuitspraak eind vorig jaar gaf de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS provinciale staten van Noord-Brabant de opdracht deze omissie in de plannen te herstellen. Met de nieuwe aanpassingen van mei 2020 heeft de provincie aan die eis voldaan, oordeelt de RvS nu.

Externe saldering

De aanleg en het gebruik van Logistiek Park Moerdijk veroorzaken extra uitstoot van stikstof, en eerder was onvoldoende zeker dat geplande maatregelen van de provincie die extra emissie konden compenseren of de omvang van de uitstoot konden beperken. Om aan dat bezwaar tegemoet te komen, zette Noord-Brabant in op ‘externe saldering’ buiten de eigen provinciegrenzen. Dat betekent dat de provincie de stikstofuitstoot van veebedrijven elders in Nederland koopt, zodat de neerslag van stikstof op natuurgebieden per saldo niet toeneemt.

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS heeft de provincie zich daarbij gehouden aan de voorwaarden die voor externe saldering gelden. Het gaat daarbij om de overname van stikstofrechten van veehouderijen in Noord-Brabant, Noord-Holland, Drenthe en Zeeland voor een totaal bedrag van ongeveer 4 miljoen euro.

De RvS ontdekte bij de beoordeling van de plannen nog wel een klein foutje in die opkoop van stikstofrechten. Zo had Noord-Brabant zich in een regel het recht voorbehouden om één of meer van de agrarische bedrijven waarmee stikstofuitstoot wordt gesaldeerd, te vervangen door een ander bedrijf. ‘Dat is in strijd met de Wet natuurbescherming’, oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak. ‘Alleen de voordelen van stoppende bedrijven die in de passende boordeling zijn onderzocht, mogen worden meegenomen in de plannen.’

De RvS vond dit foutje echter geen reden om het gehele plan af te wijzen. De raad heeft zelf de regel uit het inpassingsplan gesloopt, waardoor het toch goedgekeurd kon worden.