In de bestrijding van terrorisme spelen sancties eveneens een rol. De sancties kunnen variëren van wapenembargo’s, het bevriezen van tegoeden van aangewezen (geregistreerde) personen, organisaties of bedrijven, reis- en visumrestricties, een verbod of restricties met betrekking tot het verlenen van financiële diensten en een toenemend aantal beperkingen om handel te drijven. Een voorbeeld hiervan is Rusland, naar aanleiding van de situatie in de Oekraïne.

Bij het uitvaardigen van sancties heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de hoogste macht en de Europese Unie zal deze sancties zo snel mogelijk proberen uit te voeren door middel van zogenoemde EU-verordeningen. De EU kan zelf ook nog besluiten zelfstandig sancties op te leggen, evenals individuele landen.

Op polisvoorwaarden zijn de sanctiemaatregelen eveneens van toepassing, daar zij wettelijk zijn vastgelegd. Inmiddels heeft De Nederlandsche Bank extra aandacht voor dit onderwerp. DNB heeft van de Nederlandse verzekeraars geëist dat zij op dit punt hun polissen verduidelijken. Daarom zal door verzekeraars in de polissen een zogeheten sanctieclausule worden opgenomen met de navolgende strekking: de verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

Zoals ik al hiervoor heb aangegeven is de sanctiewet ook zonder deze specifieke clausule van toepassing en wijzigt door het opnemen van deze clausule niet de dekking van polissen. In verband met de naleving van de sanctiewet en het toezicht hierop door De Nederlandsche Bank zullen verzekeraars meer informatie gaan vragen bij het aangaan van een nieuwe verzekering of bij het verlengen van een al bestaande verzekering, die nodig is om de sanctiechecks uit te kunnen voeren. Een voorbeeld daarvan is een verplichte check bij schadebetalingen.
Dit kan in de praktijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld het niet mogen doen door de verzekeraar van een schade-uitkering in geval dat de betreffende personen, bedrijven of organisaties voorkomen op sanctielijsten. Een andere beperking kan zijn het niet mogen bieden van een transportverzekeringsdekking voor zaken waarvan de import of de export is verboden.

Het is van groot belang dat u op de hoogte bent en blijft van de geldende handelsbeperkingen en dat u zorgt dat uw onderneming voldoet en blijft voldoen aan de sanctiewetgeving. Er zijn verschillende websites van overheden waarop u nadere informatie hierover kunt vinden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement