De sniffer-sensor maakte het al sinds 2016 mogelijk om zwavelverbindingen te meten in de uitstoot van schepen op zee en zo na te gaan in hoeverre deze schepen zich aan de geldende zwavelnormen houden.

Uitstoot NOx

Vanaf 1 januari 2021 gelden er in de Noordzee en de Baltische Zee ook beperkingen op de uitstoot van stikstofverbindingen (NOx) door schepen. Om hierop voorbereid te zijn en om ook hierop te kunnen controleren, heeft de kustwacht haar sniffertechnologie afgelopen voorjaar uitgebreid om voortaan ook stikstofverbindingen te kunnen detecteren. Daarvoor had de federale regering een budget van 70.000 euro uitgetrokken. ‘De nieuwe sensor vergroot ook de nauwkeurigheid van onze zwavelmetingen’, zegt luchtoperator Ward Van Roy.

NOx-emissies spelen een belangrijke rol bij de vorming van fijn stof en de eutrofiëring van het leefmilieu op zee en aan land. Ze geven in de onderste luchtlagen ook aanleiding tot de vorming van ozon, dat bijdraagt tot de klimaatopwarming en kan leiden tot aanzienlijke ademhalingsproblemen.

Papieren en reële toestand

Voor de handhaving van de NOx-regelgeving bestond er tot voor kort nog geen nauwkeurig mechanisme om niet-conforme schepen op te sporen. Er kon enkel worden gehandhaafd door de controle op het bezit van een internationaal certificaat ter voorkoming van luchtverontreiniging. Deze controle gebeurde dus niet op basis van metingen of staalnames. Zo’n certificaat wordt dan ook slechts beschouwd als voorlopig bewijs om vast te stellen of aan de voorschriften wordt voldaan.

Veel schepen maken ook gebruik van emissiereductietechnieken zoals een katalysator om de naleving van de stikstofvoorschriften te waarborgen. Maar ook hier bestond er nog geen methode waarmee met zekerheid kan worden nagegaan of schepen deze emissiereductie-apparatuur tijdig voor het binnenlopen van de Noordzee of Baltische Zee hadden geactiveerd.

Begin juli werden de eerste testvluchten met de stikstofsensor uitgevoerd. De kustwacht toont zich positief over de resultaten ervan en is ervan overtuigd dat België hiermee een pioniersrol kan blijven spelen in de monitoring van scheepsemissies op zee.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement