Transportspecialisten Europees Parlement zien toch toekomst voor lng

Vergroening Scheepvaart

Het Europees Parlement heeft vorige week een resolutie op tafel gelegd voor het vergroenen van de scheepvaartsector, een veertig punten tellende wensenlijst waarmee de Brusselse volksvertegenwoordigers de weg willen wijzen aan de Europese Commissie, die naar verwachting in juni haar langverwachte klimaat- en energiewetten presenteert. Van de 705 parlementariërs zeiden er 453 ‘ja’ tegen de opgestelde maritieme wensenlijst. Daarbij was wel opmerkelijk luid tandengeknars te horen.

Wanneer politici trots een persbericht de wereld insturen over een door hen bereikt resultaat, is het niet gebruikelijk dat ze daarin zelf een draai om de oren krijgen. Maar het overkwam vorige week wel de Europarlementariërs in het persbericht ‘Europarlementariërs roepen op tot een schoner maritiem transport’. Karima Delli, de uit Frankrijk afkomstige voorzitter van de transportcommissie van het Europees Parlement, toonde zich aan het eind van het persbericht gefrustreerd dat de parlementariërs zich niet veeleisender hadden opgesteld wat betreft het gebruik van duurzame energie. ‘Ik betreur het zeer dat een meerderheid van de Europarlementariërs te zwak is geweest om voor een echte energietransitie te kiezen’, aldus Delli. ‘Het gebruik van lng is niet relevant. Dit is een erg kostbare ommezwaai en vertraagt de overschakeling naar duurzamere energievormen.’

Belangrijke rol

Het is duidelijk: bij haar achterban durft voorzitter Delli, prominent lid van de groene, progressieve Franse partij Europe Écologie-Les Verts, amper aan te komen met een beleid waarin lng wordt aanbevolen, maar op de door de parlementariërs bekrachtigde wensenlijst (‘Resolutie over technische en operationele maatregelen voor een efficiënter en schoner zeevervoer’) krijgt het vloeibare gas wel degelijk een belangrijke rol toebedeeld. Het betekent een overwinning voor een van de Nederlandse leden van de Brusselse transportcommissie, VVD’er Caroline Nagtegaal-van Doorn, die zich hier juist sterk voor had gemaakt. Zij hing de vlag uit door een persbericht met uitroepteken rond te sturen: ‘Volle vaart vooruit met lng!’

De keuze om lng in de scheepvaart voorlopig nog een belangrijke rol te geven, is volgens Nagtegaal-van Doorn geen zwaktebod, maar getuigt volgens haar van een ‘realistische focus’. ‘Hoewel veelbelovende brandstoffen als waterstof, methanol en ammonia volop in de ontwikkelingsfase zitten, zijn deze schone alternatieven momenteel nog niet op grote schaal beschikbaar en ontbreekt de essentiële bunkerinfrastructuur om de overstap te maken. Daarom is een transitieperiode met ruimte voor overgangsbrandstoffen noodzakelijk.’

Huiveren

De groene partijen huiveren bij de gedachte aan nog jarenlang lng-gebruik naar aanleiding van onder meer recent onderzoek van het International Transport Forum (ITF). Dat stelde dat de bescheiden CO2-besparing van 20% die lng biedt ten opzichte van traditionele bunkerolie, grotendeels verloren gaat door weglekkend methaan. Nagtegaal blijft erbij dat lng wel degelijk minder vervuilend is dan stookolie en het heeft volgens haar als voordelen dat het betaalbaar en beschikbaar is. ‘Bovendien zijn de schepen en bijbehorende infrastructuur die nu worden aangedreven door lng straks geschikt voor een overstap naar het nog schonere bio-lng. Zo kunnen we stappen richting de eindbestemming zetten, maar vragen we niet het onmogelijke van onze maritieme sector.’

De Europese Commissie stelde op 21 april reeds algemene Europese klimaatdoelen vast voor de komende decennia, met in 2030 een beoogde CO2-reductie van 55% (ten opzichte van 1990) en in 2050 een compleet klimaatneutraal, uitstootloos Europa. Het zou de opwarming van de aarde moeten beperken tot 1,5 graad, waarmee de mensheid volgens wetenschappers net langs de rand van het opdoemende ecologische ravijn moet kunnen scheren.

Emissiehandelssysteem

De door het Europees Parlement opgestelde wensenlijst voor de scheepvaart gaat, in lijn met het algemene doel, uit van een geheel uitstootvrije sector in 2050. De Brusselse doelstelling voor 2030 voor zeeschepen luidt, dat ze hun uitstoot met 40% moeten hebben verlaagd in vergelijking met 2008.

De nieuwe 2050-doelstelling is ambitieus. De scheepvaartsector heeft zich tot nu toe ingesteld op een halvering van de CO2-uitstoot in 2050, want dat is het wereldwijde doel dat is geformuleerd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Het 40%-doel voor 2030 is wel in overeenstemming met de IMO-ambities, en dat zit de groenen in het Europarlement niet lekker. Zij hadden er 50% in 2030 van willen maken. Met 2008 als vergelijkingsjaar zitten ze al langer in hun maag, omdat er toen een extra hoge uitstoot was.

PvdA-Europarlementariër Vera Tax, ook lid van de transportcommissie, vindt dat er nu in elk geval flinke stappen worden gezet om de scheepvaart tot schoner gedrag aan te zetten. ‘Het is in 2021 niet langer acceptabel dat zo’n belangrijke sector als de scheepvaart nog altijd drijft op zeer vervuilende brandstoffen. Zo zullen we onze klimaatdoelstellingen nooit halen. We hebben geen tijd te verliezen om nu de juiste keuzes te maken voor een groene, gezonde toekomst.’

Tax vindt het belangrijk dat de scheepvaart wordt opgenomen in het emissiehandelssysteem, ‘zodat deze sector gaat betalen voor haar CO2-uitstoot’. Hoe sneller, hoe beter, wat de PvdA-politica betreft: ‘Laat de vervuiler betalen. Volle kracht vooruit voor schone zeeën en lucht!’ Ook haar Belgische collega-Europarlementariër Kathleen Van Brempt (Vooruit) ergert zich eraan dat de scheepvaart nog steeds ‘vrolijk gratis aan het uitstoten’ is: Maar, zegt ze: ‘die tijd is voorbij.’ Zij noemt 2022 als startjaar voor het betaald vervuilen.

Europese wateren

Probleem daarbij is wel, dat de wereld groter is dan Europa. Het systeem zou beperkt moeten worden tot Europese wateren, terwijl de scheepvaart bij uitstek een internationale business is. En de IMO wil in de regel minder ver gaan dan de Europese politiek. Anderzijds kan Brussel met haar duurzaamheidsambities internationaal meer steun verwachten uit de Verenigde Staten nu Joe Biden daar de scepter zwaait in het Witte Huis.

De Brusselse parlementariërs stellen in hun resolutie dat er in de huidige situatie op de Europese markt nota bene sprake is van ‘concurrentievervalsing tussen fossiele brandstoffen, die fiscaal gunstiger worden behandeld, en alternatieve, schone brandstoffen.’

Omdat de eigenlijke eigenaar van een schip vaak iemand anders is dan de commerciële uitbater van het vaartuig, verduidelijkt het Europarlement wie precies die ‘vervuiler’ is die wat haar betreft moet betalen. Dat is nadrukkelijk de partij die het schip commercieel inzet, de rederij dus veelal. Door rederijen op te nemen in emissiehandelssysteem, willen de parlementariërs hen een maximale hoeveelheid uitstoot opleggen. Stoten rederijen méér CO2 uit, dan moeten ze daarvoor extra rechten kopen. Dieper gaat het parlement nog niet in op de plannen: het merkt op dat de Europese Commissie momenteel nog onderzoek doet naar de precieze impact van een maritiem emissierechtensysteem.

De scheepvaartsector zal in elk geval met afgrijzen kennis nemen van de hernieuwde oproep van de parlementariërs. De sector zou veel liever een CO2-heffing ingevoerd zien worden, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan ten goede komen aan de sector. Het is een vergelijkbare situatie als in het wegvervoer. Ook voor het vrachtwagenverkeer heeft Brussel laten doorschemeren emissierechten te willen invoeren, tot verdriet van de vervoerders, terwijl de Nederlandse transportsector zich onlangs zelfs juist teleurgesteld toonde dat er voorlopig géén vrachtwagenheffing komt, waarvan ze de opbrengst hoopte te kunnen gebruiken voor het aanschaffen van schonere trucks.

Dobberen

De europarlementariërs roepen in hun resolutie de politiek en het bedrijfsleven op om alles uit de kast te trekken om de scheepvaart schoner te maken. Van slow steaming tot het optimaliseren van de logistieke keten en van het uitfaseren van open-loop scrubbers tot de introductie van uiteenlopende groenere aandrijfmethoden. Tax noemt waterstof en windkracht al voorbeelden, maar ook in digitalisering moet wat haar betreft geïnvesteerd worden. ‘Als je precies meet wanneer een schip aankomt in de haven, kan je net als bij vliegtuigen zorgen dat er tijdig een plek vrij is. Dit voorkomt urenlang met ronkende motor voor de haven dobberen. Tel uit je winst en energiebesparing.’

Voor alle vernieuwingen moeten ruimhartig financiële middelen beschikbaar worden gesteld, vinden de parlementariërs, en ze uiten daarom hun spijt over het feit, dat de Europese Commissie de budgetten van allerlei initiatieven, zoals het innovatieprogramma Horizon Europe, onlangs naar beneden heeft bijgesteld.

De Europarlementariërs willen behalve de schepen ook de havens onder de loep nemen: ook die moeten straks uitstootvrij zijn. Van Brempt noemt de havens al ‘koplopers’ als het gaat om duurzame transitie, maar ze mogen wat haar betreft nog wel een extra ‘stevig duwtje’ in de rug krijgen. ‘Het beleid moet ook de juiste keuzes maken en de nodige investeringszekerheid bieden om die transitie in praktijk te kunnen omzetten. Talmen heeft geen zin.’

Transportspecialisten Europees Parlement zien toch toekomst voor lng | NT

Transportspecialisten Europees Parlement zien toch toekomst voor lng

Vergroening Scheepvaart

Het Europees Parlement heeft vorige week een resolutie op tafel gelegd voor het vergroenen van de scheepvaartsector, een veertig punten tellende wensenlijst waarmee de Brusselse volksvertegenwoordigers de weg willen wijzen aan de Europese Commissie, die naar verwachting in juni haar langverwachte klimaat- en energiewetten presenteert. Van de 705 parlementariërs zeiden er 453 ‘ja’ tegen de opgestelde maritieme wensenlijst. Daarbij was wel opmerkelijk luid tandengeknars te horen.

Wanneer politici trots een persbericht de wereld insturen over een door hen bereikt resultaat, is het niet gebruikelijk dat ze daarin zelf een draai om de oren krijgen. Maar het overkwam vorige week wel de Europarlementariërs in het persbericht ‘Europarlementariërs roepen op tot een schoner maritiem transport’. Karima Delli, de uit Frankrijk afkomstige voorzitter van de transportcommissie van het Europees Parlement, toonde zich aan het eind van het persbericht gefrustreerd dat de parlementariërs zich niet veeleisender hadden opgesteld wat betreft het gebruik van duurzame energie. ‘Ik betreur het zeer dat een meerderheid van de Europarlementariërs te zwak is geweest om voor een echte energietransitie te kiezen’, aldus Delli. ‘Het gebruik van lng is niet relevant. Dit is een erg kostbare ommezwaai en vertraagt de overschakeling naar duurzamere energievormen.’

Belangrijke rol

Het is duidelijk: bij haar achterban durft voorzitter Delli, prominent lid van de groene, progressieve Franse partij Europe Écologie-Les Verts, amper aan te komen met een beleid waarin lng wordt aanbevolen, maar op de door de parlementariërs bekrachtigde wensenlijst (‘Resolutie over technische en operationele maatregelen voor een efficiënter en schoner zeevervoer’) krijgt het vloeibare gas wel degelijk een belangrijke rol toebedeeld. Het betekent een overwinning voor een van de Nederlandse leden van de Brusselse transportcommissie, VVD’er Caroline Nagtegaal-van Doorn, die zich hier juist sterk voor had gemaakt. Zij hing de vlag uit door een persbericht met uitroepteken rond te sturen: ‘Volle vaart vooruit met lng!’

De keuze om lng in de scheepvaart voorlopig nog een belangrijke rol te geven, is volgens Nagtegaal-van Doorn geen zwaktebod, maar getuigt volgens haar van een ‘realistische focus’. ‘Hoewel veelbelovende brandstoffen als waterstof, methanol en ammonia volop in de ontwikkelingsfase zitten, zijn deze schone alternatieven momenteel nog niet op grote schaal beschikbaar en ontbreekt de essentiële bunkerinfrastructuur om de overstap te maken. Daarom is een transitieperiode met ruimte voor overgangsbrandstoffen noodzakelijk.’

Huiveren

De groene partijen huiveren bij de gedachte aan nog jarenlang lng-gebruik naar aanleiding van onder meer recent onderzoek van het International Transport Forum (ITF). Dat stelde dat de bescheiden CO2-besparing van 20% die lng biedt ten opzichte van traditionele bunkerolie, grotendeels verloren gaat door weglekkend methaan. Nagtegaal blijft erbij dat lng wel degelijk minder vervuilend is dan stookolie en het heeft volgens haar als voordelen dat het betaalbaar en beschikbaar is. ‘Bovendien zijn de schepen en bijbehorende infrastructuur die nu worden aangedreven door lng straks geschikt voor een overstap naar het nog schonere bio-lng. Zo kunnen we stappen richting de eindbestemming zetten, maar vragen we niet het onmogelijke van onze maritieme sector.’

De Europese Commissie stelde op 21 april reeds algemene Europese klimaatdoelen vast voor de komende decennia, met in 2030 een beoogde CO2-reductie van 55% (ten opzichte van 1990) en in 2050 een compleet klimaatneutraal, uitstootloos Europa. Het zou de opwarming van de aarde moeten beperken tot 1,5 graad, waarmee de mensheid volgens wetenschappers net langs de rand van het opdoemende ecologische ravijn moet kunnen scheren.

Emissiehandelssysteem

De door het Europees Parlement opgestelde wensenlijst voor de scheepvaart gaat, in lijn met het algemene doel, uit van een geheel uitstootvrije sector in 2050. De Brusselse doelstelling voor 2030 voor zeeschepen luidt, dat ze hun uitstoot met 40% moeten hebben verlaagd in vergelijking met 2008.

De nieuwe 2050-doelstelling is ambitieus. De scheepvaartsector heeft zich tot nu toe ingesteld op een halvering van de CO2-uitstoot in 2050, want dat is het wereldwijde doel dat is geformuleerd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Het 40%-doel voor 2030 is wel in overeenstemming met de IMO-ambities, en dat zit de groenen in het Europarlement niet lekker. Zij hadden er 50% in 2030 van willen maken. Met 2008 als vergelijkingsjaar zitten ze al langer in hun maag, omdat er toen een extra hoge uitstoot was.

PvdA-Europarlementariër Vera Tax, ook lid van de transportcommissie, vindt dat er nu in elk geval flinke stappen worden gezet om de scheepvaart tot schoner gedrag aan te zetten. ‘Het is in 2021 niet langer acceptabel dat zo’n belangrijke sector als de scheepvaart nog altijd drijft op zeer vervuilende brandstoffen. Zo zullen we onze klimaatdoelstellingen nooit halen. We hebben geen tijd te verliezen om nu de juiste keuzes te maken voor een groene, gezonde toekomst.’

Tax vindt het belangrijk dat de scheepvaart wordt opgenomen in het emissiehandelssysteem, ‘zodat deze sector gaat betalen voor haar CO2-uitstoot’. Hoe sneller, hoe beter, wat de PvdA-politica betreft: ‘Laat de vervuiler betalen. Volle kracht vooruit voor schone zeeën en lucht!’ Ook haar Belgische collega-Europarlementariër Kathleen Van Brempt (Vooruit) ergert zich eraan dat de scheepvaart nog steeds ‘vrolijk gratis aan het uitstoten’ is: Maar, zegt ze: ‘die tijd is voorbij.’ Zij noemt 2022 als startjaar voor het betaald vervuilen.

Europese wateren

Probleem daarbij is wel, dat de wereld groter is dan Europa. Het systeem zou beperkt moeten worden tot Europese wateren, terwijl de scheepvaart bij uitstek een internationale business is. En de IMO wil in de regel minder ver gaan dan de Europese politiek. Anderzijds kan Brussel met haar duurzaamheidsambities internationaal meer steun verwachten uit de Verenigde Staten nu Joe Biden daar de scepter zwaait in het Witte Huis.

De Brusselse parlementariërs stellen in hun resolutie dat er in de huidige situatie op de Europese markt nota bene sprake is van ‘concurrentievervalsing tussen fossiele brandstoffen, die fiscaal gunstiger worden behandeld, en alternatieve, schone brandstoffen.’

Omdat de eigenlijke eigenaar van een schip vaak iemand anders is dan de commerciële uitbater van het vaartuig, verduidelijkt het Europarlement wie precies die ‘vervuiler’ is die wat haar betreft moet betalen. Dat is nadrukkelijk de partij die het schip commercieel inzet, de rederij dus veelal. Door rederijen op te nemen in emissiehandelssysteem, willen de parlementariërs hen een maximale hoeveelheid uitstoot opleggen. Stoten rederijen méér CO2 uit, dan moeten ze daarvoor extra rechten kopen. Dieper gaat het parlement nog niet in op de plannen: het merkt op dat de Europese Commissie momenteel nog onderzoek doet naar de precieze impact van een maritiem emissierechtensysteem.

De scheepvaartsector zal in elk geval met afgrijzen kennis nemen van de hernieuwde oproep van de parlementariërs. De sector zou veel liever een CO2-heffing ingevoerd zien worden, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan ten goede komen aan de sector. Het is een vergelijkbare situatie als in het wegvervoer. Ook voor het vrachtwagenverkeer heeft Brussel laten doorschemeren emissierechten te willen invoeren, tot verdriet van de vervoerders, terwijl de Nederlandse transportsector zich onlangs zelfs juist teleurgesteld toonde dat er voorlopig géén vrachtwagenheffing komt, waarvan ze de opbrengst hoopte te kunnen gebruiken voor het aanschaffen van schonere trucks.

Dobberen

De europarlementariërs roepen in hun resolutie de politiek en het bedrijfsleven op om alles uit de kast te trekken om de scheepvaart schoner te maken. Van slow steaming tot het optimaliseren van de logistieke keten en van het uitfaseren van open-loop scrubbers tot de introductie van uiteenlopende groenere aandrijfmethoden. Tax noemt waterstof en windkracht al voorbeelden, maar ook in digitalisering moet wat haar betreft geïnvesteerd worden. ‘Als je precies meet wanneer een schip aankomt in de haven, kan je net als bij vliegtuigen zorgen dat er tijdig een plek vrij is. Dit voorkomt urenlang met ronkende motor voor de haven dobberen. Tel uit je winst en energiebesparing.’

Voor alle vernieuwingen moeten ruimhartig financiële middelen beschikbaar worden gesteld, vinden de parlementariërs, en ze uiten daarom hun spijt over het feit, dat de Europese Commissie de budgetten van allerlei initiatieven, zoals het innovatieprogramma Horizon Europe, onlangs naar beneden heeft bijgesteld.

De Europarlementariërs willen behalve de schepen ook de havens onder de loep nemen: ook die moeten straks uitstootvrij zijn. Van Brempt noemt de havens al ‘koplopers’ als het gaat om duurzame transitie, maar ze mogen wat haar betreft nog wel een extra ‘stevig duwtje’ in de rug krijgen. ‘Het beleid moet ook de juiste keuzes maken en de nodige investeringszekerheid bieden om die transitie in praktijk te kunnen omzetten. Talmen heeft geen zin.’