Op de terminal in Valburg kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Het terrein van de toekomstige railterminal wordt aangesloten op de Betuweroute en het naastgelegen containeruitwisselpunt.

Eind 2023 bereikbaar

De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Dit geldt ook voor de werkzaamheden om het railterminalterrein te ontsluiten via een nieuwe ontsluitingsweg vanaf Rijksweg Zuid. De provincie neemt de kosten voor ontsluiting via spoor en weg voor haar rekening. Naar verwachting is het toekomstig terminal terrein eind 2023 bereikbaar. De toekomstige exploitant kan dan het terminalterrein, nadat de provincie deze bouwrijp heeft gemaakt, vanaf begin 2024 aanleggen en daarna exploiteren.

De provincie roept alleen bedrijven op die in staat zijn ‘hierin een dragende rol te spelen’ zich te melden. Met die spelers wisselt de provincie vervolgens informatie uit over de uitgangspunten van het project, onder meer op het vlak van de aanleg, de bepalingen voor de exploitaties, de aansluiting op de Betuweroute en de concessie- en erfpachtovereenkomst. Op die manier wil de provincie geïnteresseerde bedrijven in staat stellen zich voor te bereiden op de aanbesteding die begin 2022 gedaan zal worden.

Inpassingsbesluit

De Provinciale Staten van de provincie Gelderland keurden afgelopen juli het Inpassingsbesluit voor de Railterminal Gelderland goed, waarmee een locatie bij Valburg is vastgelegd. Volgens de provincie is dit een belangrijke mijlpaal voor de mogelijke realisatie van de terminal. Naast de vastlegging van de locatie bij Valburg, zijn in het Inpassingsbesluit de aanleg van de ontsluitingsweg, het aanpassen van de kruising Rijksweg Zuid-Reethsestraat en de landschappelijke inpassing opgenomen.

De exploitant gaat vervolgens het terrein van de RTG inrichten en exploiteren/uitbaten. Naar verwachting gaat in 2023 de schop de grond in. Gelderland is onderdeel van de Europese goederencorridor Rhine-Alpine. De A15, Waal, Rijn en Betuweroute maken onderdeel uit van deze transportcorridor die eindigt in Genua.

Marktdag

Tijdens de marktdag verstrekt de provincie informatie en gaat ze in gesprek over de uitgangspunten voor de aanleg, de kaders voor de exploitatie op de terminal, de procedures, de aansluiting op de Betuweroute, zeilend binnenkomen en de concessie- en erfpachtovereenkomst die ze wil afsluiten. Met deze informatie kunnen bedrijven zich voorbereiden op de aanbesteding van begin 2022.