De vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie hebben aangegeven hierover wel te willen onderhandelen. Het overleg wordt op 7 oktober voortgezet.

Het cao-bod dat TLN de bonden heeft gedaan, is op een aantal punten goed gevallen. De sociale partners hebben al overeenstemming bereikt over verlaging van de vergunningsgrens voor beroepsvervoer van 0,5 ton naar 0 kilogram. Dit is bedoeld om ‘schijnzelfstandigheid’ tegen te gaan.

Er wordt mee voorkomen dat lichte vrachten, zoals in het koeriers-, expres- en pakketvervoer, door niet als beroepswegvervoerder ingeschreven transporteurs mogen worden vervoerd. Daarvoor stappen de partners naar minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Die moet zorgen voor een wetswijziging. Daarna kan de vergunninguitgevende instantie NIWO de gewichtsnorm naar 0 terugbrengen.

Werkgevers en bonden gaan ook verder praten over het TLN-voorstel om chauffeurs die een ‘normale’ werkweek met weinig overuren draaien beter te belonen. Zo kan de inconveniëntietoeslag voor nachtwerk omhoog, maar worden de toeslag voor het werk op zaterdag en de algemene overurentoeslag verlaagd.

De overurentoeslag zou, aldus het voorstel van TLN, van 30% nu worden verminderd tot 22,5% per 1 januari volgend jaar en tot 15% per begin 2016. Volgens de werkgeversorganisatie zou dit het loon van een chauffeur die in hoofdzaak normale werkweken van veertig uur draait zonder veel overuren de komende jaren met tussen 6,3 en 9% kunnen verhogen. TLN biedt ook aan de vrijwillige tijd-voor-tijdregeling definitief in te voeren.

Op de aanvankelijke looneis van de bonden van 3% voor een éénjarige cao als opvolger van de begin dit jaar geëxpireerde cao gaan de werkgevers gedeeltelijk in. In ruil voor een meerjarige cao kunnen de werknemers met ingang van volgend jaar op een loonsverhoging van telkens 2% per jaar rekenen.

Dat zou betekenen dat bedrijven in het beroepsgoederenvervoer over de weg dit jaar op grond van de cao nog geen loonsverhoging behoeven te betalen. Inmiddels hebben enkele bedrijven die loonsverhoging van 3% al wel toegezegd. Die zijn in elk geval, zegt FNV Bondgenoten in een eigen commentaar op het loonoverleg, gevrijwaard van verdere acties, mocht het daar later toch nog van komen als het cao-overleg alsnog weer stukloopt.

Onderhandelaar Egon Groen van deze bond is ingenomen met de uitkomsten van het loonoverleg dat woensdag is gevoerd. ‘We gaan weer officieel onderhandelen.’ Groen wil zich samen met de andere cao-partners ook inspannen voor versterking van de ambtelijke bezetting bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, die op de handhaving van de regelgeving in het wegvervoer moet toezien.

De bonden willen met de werkgevers verder praten over de terugdringing van de inzet van buitenlandse, vaak Oost-Europese, chauffeurs in het vervoer binnen Nederland, waar die buitenlandse chauffeurs niet conform de Nederlandse arbeidsvoorwaarden worden beloond.