De branchepartijen hebben daartoe een document uitgebracht met mogelijke oplossingen. Ze willen onder meer de parkeercapaciteit langs de corridors verhogen door het (tijdelijk) ter beschikking stellen van gronden en het voorbereiden van een Europese subsidieaanvraag. Ook verwachten zij dat door het opzetten van een slim informatiesysteem de beschikbare capaciteit beter kan worden benut.

Goederencorridors

‘Er is een gebrek aan capaciteit van vrachtautoparkeerplaatsen, zeker langs de zogenaamde ‘goederencorridors’ A15 en A16/A58/A67 en in de buurt van logistieke knooppunten en in de grensregio’s’, meldt Evofenedex-woordvoerster Ellen Timmer namens de partijen. ‘Vrachtauto’s worden daardoor vaak op vluchtstroken langs snelwegen geparkeerd, of in gemeenten op bedrijventerreinen. Dat leidt tot overlast, bijvoorbeeld in de vorm van afval, geluid en (verkeers)onveilige situaties. Ook vanuit de arbeidsomstandigheden voor vrachtautochauffeurs is dit onwenselijk.’

De brancheorganisaties roepen bestuurders dan ook op om de vaart te houden in het maken van voorzieningen en ook in de eigen regio prioriteit te geven aan samenwerking en oplossingen in de regio.

Bezettingsgraad

Er is een gemiddelde bezettingsgraad op de vrachtautoparkeerplaatsen langs de goederencorridors van 140% in de nachtelijke uren. Dit betekent een dagelijks tekort van zo’n 500 plaatsen. Chauffeurs hebben steeds meer moeite een geschikte parkeerplek te vinden. Tegelijkertijd moeten zij zich houden aan de rij- en rusttijdenwet. Ook moeten zij minstens eens in de twee weken de ’45-uurs rust’ nemen. Sinds kort mag dat niet meer in de cabine van een vrachtauto.

Een algemeen onderschreven Plan van Aanpak is als groeidocument onlangs door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden. Met de regio’s werken de branchepartijen aan het creëren van meer en veilige parkeerplaatsen in de nabijheid van het hoofdwegennet en bedrijventerreinen, om overlast en verkeersonveilige situaties te verminderen.

Meer truckparkings

Nationaal zetten de stakeholders in op meer truckparkings langs de goederencorridors Oost (A15/A50/A12) en Zuidoost (A16/A58/A67) en in de nabijheid van logistieke knooppunten en in de grensregio’s. Marktpartijen worden gestimuleerd om een informatiesysteem te ontwikkelen, waarmee chauffeurs eenvoudiger en realtime informatie over een beschikbare plek kunnen vinden en kunnen reserveren. De logistieke verenigingen vragen de minister en de gemeenten om (meer) slimme handhaving en toezicht, daar waar de overlast en onveiligheid het grootst is. ‘Handhaving heeft pas effect als er regionaal en nationaal wordt samengewerkt’, meldt het document.

Ook is er is inmiddels zicht op een ‘short List’ van truckparkings die gezien het draagvlak en potentie aangeboden wordt aan de EU in het kader van een subsidieregeling en een overzicht van gebieden waar nog mogelijkheden zijn voor het realiseren van nieuwe truckparkings.

Logistieke toegangspoort

‘De goederencorridors zijn van groot belang voor onze economie, zowel voor onze logistieke bedrijven als voor onze maakbedrijven. De faciliteiten voor Nederland als logistieke toegangspoort tot Europa moeten daarom op orde zijn, overlast en onveilige situaties moeten we voorkomen. Wij pakken gezamenlijk de regie om op regionaal en nationaal niveau aan oplossingen te werken’, aldus TLN, Evofenedex en VNO-NCW.