Straatsburg . Het Europees Parlement wil alle zeehavens verplichten om gegevens over de financiële betrekkingen tussen overheid en havenbedrijven aan de Europese Commissie en de lidstaten voor te leggen. Een amendement hierover is bij de behandeling van de Havenrichtlijn door het Parlement aangenomen.
Het parlement vraagt de Europese Commissie om nog voor de inwerkingtreding van de richtlijn voorstellen te doen die helderheid verschaffen in de overheidsfinanciering van havens. De Commissie moet richtsnoeren uitvaardigen over de steun die overheden mogen geven aan havens of aan aanleg van haveninfrastructuur, zo wil het Europees Parlement.
Met het aannemen van het amendement keert de concurrentie tussen havens weer terug in het Port Package. De richtlijn was daar aanvankelijk voor bedoeld, maar omdat de Commissie aparte wet- en regelgeving op dat gebied onnodig en ingewikkeld vond, werd ze allengs toegespitst op concurrentie bínnen havens.
Nog maar twee maanden geleden publiceerde de Europese Commissie een document (‘vademecum’) waarin regelgeving voor staatssteun aan havens in feite op de lange baan werd geschoven. De commissie concludeerde toen dat de al bestaande regels over staatshulp afdoende waren om concurrentievervalsende steun aan havens aan te pakken.

Zie ook pag. 5: EVO betreurt afzwakking Havenrichtlijn door EP