Rotterdam . Bedrijven die in het bezit zijn van infrastructuur en vervoermiddelen zijn bijzonder kwetsbaar voor terrorisme. Datzelfde geldt voor bedrijven die gevestigd zijn in havengebieden, kantorencentra of een wereldhandelscentrum.
Dit blijkt uit een checklist voor terrorismerisico die te vinden is op de website van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon Nederland. Bedrijven kunnen aan de hand van de vragen onderzoeken hoe gevoelig hun organisatie is voor terroristische aanslagen. Ook valt na te gaan in hoeverre men beveiligd is tegen zulke aanslagen. Aon, dat zijn Nederlandse hoofdkantoor heeft in Rotterdam, heeft de checklist op de site gezet omdat terrorisme een steeds grotere rol speelt bij verzekeringen.
Nummer een op de lijst is de vraag naar het strategisch belang van het bedrijf. Heeft men zaken van nationaal of internationaal belang, zoals spoorwegen, wegen, havens of vliegvelden, dan wel vervoermiddelen zoals treinen of vliegtuigen? Een andere vraag die voor veel transportbedrijven relevant is, heeft betrekking op de nationale betekenis. Bedrijven met een koninklijke titel en economisch zeer sterke bedrijven zouden ook moeten rekenen op extra aandacht van terroristen.
Ook de vestigingsplaats is belangrijk. Naast de al genoemde havens en kantorencentra moet ook worden gedacht aan de nabijheid van ambassades, overheidsgebouwen en locaties die veel publiek trekken, zoals winkelcentra, uitgaansgebieden en toeristische attracties. Bedrijven met vestigingen in gevaarlijke regio’s worden door Aon verwezen naar specifieke Country Terrorism Reports, die overzichten bieden per land.
Aon adviseert bedrijven drie soorten maatregelen te nemen: preventieve, repressieve en maatregelen om de financiële gevolgen af te dekken. Allereerst zou er een gericht beveiligingsbeleid moeten zijn dat wordt afgestemd met de lokale politie. Het terrorismerisico zou al bij de keuze van een vestigingsplaats een rol moeten spelen en ook bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten moet daaraan worden gedacht.
Veel aandacht wordt er in de checklist besteed aan het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Ter preventie zouden managers op de naleving van het veiligheidsbeleid moeten worden aangesproken, terroristische bedreigingen moeten worden geïnventariseerd en er moeten scenario’s zijn voor gevaren als bommen verborgen in personenauto’s, vrachtwagens en brieven, brandbommen, anthraxbrieven, gijzelingen en grote aanslagen. Zowel procedureel als technisch moeten de nodige maatregelen worden genomen.
Om de gevolgen van aanslagen te beperken is een crisisplan belangrijk, waarin de communicatie, taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Aon wijst met name op de noodzaak van het trainen van het management in het nemen van beslissingen omtrent bommeldingen en bijvoorbeeld voor receptionisten, telefonisten en personen die bedrijfspost openen.

Kader bij artikel:
‘SECTOR IS ZICH BEWUST VAN HET RISICO’
De transportsector is zich bewust van het risico van terrorisme, aldus P.E. Dijkstra, consultant risk management van Aon Risk Consultants in Rotterdam. ,,Echter bedrijven in deze sector hebben nog onvoldoende zicht op hoe het terrorisme hun bedrijf zou kunnen raken en wat de mogelijke consequenties hiervan zijn. Deze ervaring wordt ook gedeeld in andere sectoren’’, stelt de consultant.
Het terrorismerisico beperkt zich niet tot een specifieke branche en de transportsector is daarom even gevoelig voor terrorisme als andere sectoren, vindt Dijkstra. Zaken die de transportsector kunnen raken zijn scenario’s waarbij de infrastructuur wordt getroffen. Het terrorismegevaar uit zich ook in nieuwe eisen en richtlijnen van overheden en klanten, wat de bedrijfsvoering in de transportsector beïnvloedt.
Door middel van de terrorismechecklist op de internetsite van Aon Nederland kunnen klanten een eerste inschatting maken of het bedrijf gevoelig is voor het terrorismerisico en wat men kan doen aan risicobeheersing.
Dijkstra: ,,In veel gevallen leidt dit tot een verscherping van het bestaande beveiligingsbeleid en meer aandacht voor calamiteitenplannen, zoals een crisis managementplan met uitgewerkte scenario’s.’’
Daarnaast worden de klanten van Aon Nederland geïnformeerd, door middel van brieven en in persoonlijke contacten met de accountmanager, over de aard en omvang van verzekeringsdekkingen in relatie tot het terrorismerisico. Dit geldt zowel voor de bedrijfsverzekeringen als voor de verzekeringen van medewerkers, met name voor medewerkers in het buitenland.