De moeilijke start van Floriway blijkt uit het recent gedeponeerde jaarverslag van het kersverse transportbedrijf, dat in 2021 met enige vertraging tot stand kwam toen de bloemenveiling drie gelouterde sierteeltvervoerders overnam: De Winter Logistics, Van Zaal Transport en Wematrans.

Kritische liquiditeitspositie

De slechte gang van zaken rond Floriway in het eerste volledige boekjaar zorgde er blijkens de jaarrekening van het bedrijf voor een kritische liquiditeitspositie in de laatste maanden van 2022. Het eigen vermogen daalde van 4,45 miljoen euro (eind 2021) naar een kleine half miljoen (456.231 euro) twaalf maanden later.

Bovendien blijkt er binnen de Floriway-groep ook nog een niet bij naam genoemde groepsmaatschappij te zijn met een negatief eigen vermogen. Dat liquiditeitsrisico kon vlak voor de jaarwisseling ‘voor een belangrijk deel worden gemitigeerd door het verkrijgen van leningen van in totaal vier miljoen euro’, schrijft de inmiddels vertrokken algemeen directeur Toon Vos.

Kapitaalinjectie

De geldproblemen zullen verder worden gereduceerd ‘door een aanvullende achtergestelde lening van huisbankier ING, de aandeelhouders en verbonden partijen’, vervolgt hij. Het gaat daarbij om een extra kapitaalinjectie van 1 miljoen euro die in januari van dit werd toegediend. Verder is ook nog door dezelfde partijen een aanvullende garantiebepaling van een half miljoen euro verleend om de financiële positie van Floriway verder te schragen.

Verder zijn er voor de jaren 2023-2025 nieuwe liquiditeitsprognoses opgesteld. De uitkomst daarvan, gesproken wordt van een ‘basisscenario’, laat zien dat Floriway ‘over voldoende kredietruimte’ beschikt om het met de extra kredieten van in totaal 5,5 miljoen euro de komende twaalf maanden finan­cieel uit te kunnen zingen. ‘Gebaseerd op de huidige kennis aangaande de business-ontwikkelingen en de afspraken met financiers is de verwachting dat er geen impact zal zijn op het vermogen van Floriway om als going concern te opereren’, stelt de directie daarbij.

Hoge lasten

De wegvervoerder wist in het eerste fiscale jaar een omzet na inkoopkosten (bruto bedrijfsresultaat) te behalen van 47,3 miljoen euro. De totale omzet noch inkoopkosten van Floriway worden in de jaarrekening niet gemeld of nader gespecificeerd.

Tegenover het brutoresultaat stonden aanzienlijk hogere lasten van 50,6 miljoen euro, waaronder loonkosten (38,8 miljoen euro) en afschrijvingen en overige bedrijfslasten ter hoogte van 11,2 miljoen euro. Dat leidde op de winst- en verliesrekening tot een negatief bedrijfsresultaat (ebitda) van 3,3 miljoen euro. De stevige financieringslast (770.000 euro) van het nieuwe bedrijf zorgde ervoor dat het resultaat voor belastingen (ebt) nog iets roder kleurde (-4 miljoen euro). Onder de streep lag het nettoverlies weer net iets onder de grens van 4 miljoen (3,98 miljoen euro) door een kleine belastingmeevaller van rond de 75.000 euro.

Als belangrijkste reden voor de slechte resultaten voert de directie de sterk gestegen energieprijzen aan, mede als gevolg van de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. ‘Dit heeft ingrijpende negatieve gevolgen (gehad) voor de economische activiteit in het algemeen, de sierteeltsector specifiek en daarmee de transportvolumes en verwachtingen van Floriway’, schrijft Vos. ‘Tevens is sprake van oplopende inflatie, gedaald consumentenvertrouwen en krapte op de arbeidsmarkt.’ Floriway is bij het vertrek uit de startblokken eind 2021 direct in zwaar weer terechtgekomen, blijkt uit zijn relaas.

Aangepast bedrijfsplan

Intussen is er een ‘aangepast’ bedrijfsplan geschreven, met als uitgangspunt een door moederbedrijf Royal FloraHolland uitgevoerd onderzoek over de gevolgen die de hoge energieprijzen per productgroep hebben op de volumes van de sierteelt. Daarbij is door de bloemenveiling een periode van anderhalf jaar genomen, vanaf de tweede helft van 2022 tot aan het einde van 2023.

‘Voorzichtigheidshalve’ heeft Floriway de geschetste volumeontwikkeling door de moederholding op ‘sommige punten licht negatiever overgenomen’, aldus de directie. Zo houdt Floriway rekening ‘met een sterke daling van de volumes met 10% tot bijna 20% in lijn met het seizoenspatroon’ voor het lopende boekjaar. Voor 2024 wordt dan uitgegaan van ‘een langzaam herstel’ met groeipercentages variërend van 10% (eerste en vierde kwartaal 2024) tot 5% (in de overige twee trimesters).

Dat deze prognoses niet in beton zijn gegoten, erkent de directie ruiterlijk. Zo zijn ‘de prognoses rondom omzetontwikkeling, margeverbetering, disconteringsvoet en inputvariabelen onzekerder aangezien de duur van de significant hogere energieprijzen en de aard en omvang van de impact niet bekend zijn’.

Forse reorganisatie

De slechte marktontwikkeling noopte Floriway tevens om aan het einde van 2022 een nieuw plan op te stellen ‘om de integratie te versnellen tussen de drie overgenomen transportbedrijven’. De wegvervoerders zullen gebruik gaan maken van het bestaande IT-systeem van een van de bedrijven. Verder dient de productiviteit te worden verbeterd door locaties samen te voegen en de netwerkplanning te centraliseren, laat Vos weten. ‘Andere maatregelen zijn het reduceren van overhead en het toepassen van tariefdifferentiatie voor het piekseizoen.’

Of dat nog niet genoeg is, zal ook de verhouding tussen vast en flexibel personeel moeten worden verbeterd ‘om kosten te besparen en de marge te verbeteren’, heet het. De directie laat in het jaarverslag niet weten of deze forse reorganisatie ook zal leiden tot banenverlies en het sluiten van filialen, maar blijkens klachten uit de markt (zie kader) heeft het bedrijf de vervoersactiviteiten geografisch al ingrijpend beperkt.

Het bedrijf, met als uitvalsbases Honselersdijk, Aalsmeer en De Kwakel, telt blijkens het verslag 470 medewerkers, waaronder 221 chauffeurs en 127 logistieke medewerkers.

Gevoeligheidsanalyses

De directie heeft intussen op het gebied van volumeontwikkeling, productiviteitsverbetering in transport en logistiek, ziekteverzuim, werving van chauffeurs en reductie van overhead zogeheten ‘gevoeligheidsanalyses’ verricht. Wat daaruit de conclusies zijn, wordt niet meegedeeld.

Floriway wil verder in het eerste halfjaar van 2023 een juridische herstructurering doorvoeren. ‘Dit betekent dat alle deelnemingen van Floriway Logistics B.V. (m.u.v. CCW) door fusies of activa/passiva-transacties worden ondergebracht in Floriway B.V. of in Floriway Transport B.V.’

Het regent klachten: ‘We zijn aan de goden overgeleverd’

Klanten van Floriway zijn op social media niet blij. Een bloemlezing:

  • Mark Caris (Boomkwekerij Van de Ven): ‘Behalve de dieseltoeslag (15 tot 20%) heeft Floriway per 01-01-2023 een indexatie doorgevoerd van 8.9% en een piektoeslag van 10% (week 9 tot en met 24!). Onze transportkosten (excl. dieseltoeslag) stijgen zo met 18,9%.’
  • Henk Thielen (salesmanager): ‘De kweker staat met zijn rug tegen de muur.’
  • Ed van der Woude (intermediair): ‘Aan de goden overgeleverd. Schandalig!’
  • Geert van der Veen (Designstar): ‘Wij ontvingen een brief dat Floriway niet meer rijdt naar Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en delen van Gelderland.’
  • Ad Dekkers (Sentinel): ‘Floriway is een drama. Wij hebben een andere transporteur genomen. Zeer tevreden. Ik zou zeggen: stap massaal over naar een klantvriendelijke transporteur.’
  • Christian van Leeuwen (De Haas Road Cargo): ‘Bij Van Zaal en Wematrans is er een massale leegloop van personeel. Mensen staan totaal niet achter het beleid van Floriway.’
Wisseling van de wacht

Floriway heeft vanaf 15 mei 2023 met Gertjan Breij een nieuwe algemeen directeur gekregen. Hij volgt Toon Vos op, die voorlopig bij het transportbedrijf betrokken blijft als adviseur. Blijkens een persbericht van het bedrijf opereert Floriway sinds begin van dit jaar ‘als één bedrijf’, ofschoon het bedrijf over het gehele boekjaar 2022 in april al een jaarverslag had afgegeven. Voor Vos was het opereren als een bedrijf ‘een natuurlijk moment voor een wisseling van de wacht’, zegt hij in een toelichting op zijn vertrek. Hij heeft amper anderhalf jaar aan het roer gestaan van Floriway. Nieuwkomer Breij was tot voor kort werkzaam bij expediteur Geodis als algemeen directeur.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement