Bedrijven voelen de enorme druk om te kunnen blijven voldoen aan de vraag van hun klanten. Ontoereikende capaciteit dwingt ze de grenzen op te zoeken. In een aantal gevallen wordt die grens overschreden. De werkdruk gaat ten koste van de arbeidsomstandigheden en leidt tot schrijnende situaties. Zoals te strakke roosters van buschauffeurs en langdurige, slecht betaalde werkdagen van pakketbezorgers die amper tijd krijgen om naar het toilet te gaan. Transport en logistiek is de sector met het hoogste aantal overuren en ervaart een sterke toename van burn-out-klachten.

Het rapport van de Arbeidsinspectie toont aan dat van de tweehonderd onderzochte distributiecentra zich er 163 niet houden aan de veiligheids- en gezondheidsregels. Bij 10% heeft de inspectie zelfs het werk moeten stilleggen vanwege ernstig gevaar voor de medewerkers. De afgelopen tien jaar is het aantal distributiecentra sterk gegroeid in Nederland, naar zo’n negenduizend. Het werk in deze branche is vaak fysiek zwaar en repeterend van karakter. Uit de jaarlijkse rapportages van uitzendorganisaties blijkt daarbij, dat de logistieke sector de grootste afnemer van arbeidsmigranten is van alle sectoren. In 2020 was maar liefst 44% van alle arbeidsmigranten in Nederland werkzaam in deze sector, een flinke stijging vergeleken met de 29% uit 2018. Voor de logistiek zijn arbeidsmigranten een oplossing voor de sterk toegenomen vergrijzing onder bijvoorbeeld chauffeurs, maar ook voor de groei in het aantal magazijnen. Arbeidsmigranten houden de sector dus in beweging, en het is aan ons om ervoor te zorgen dat zij hiervoor de juiste waardering krijgen.

De toenemende inzet van arbeidsmigranten past in een brede sociale transitie die in vrijwel alle West-Europese landen gaande is. Het thema speelt een belangrijke rol, ook voor banken als ABN AMRO. Het is de plicht van ons allemaal om binnen deze sociale transitie extra aandacht te geven aan het terugdringen van ongelijkheid en om goede arbeidsomstandigheden te garanderen. Dat is in de Arbowet vastgelegd en daar moeten alle ondernemers en leidinggevenden zich aan houden. Zoals bij alle wetgeving is ook hierbij aandacht voor de naleving nodig. Dat blijkt niet alleen uit het rapport van de Arbeidsinspectie, maar is ook een van de conclusies uit een onderzoek van de Inspectie SWZ uit 2021. Hierin werd gesteld dat regels over veiligheid, loon en arbeidsdruk met regelmaat worden overtreden.

Gaat er dan helemaal niets goed? Zeker wel. De logistieke sector zet stappen in de goede richting. Zo stelt de cao Beroepsgoederenvervoer 2021 dat voor het inlenen van arbeidskrachten enkel gebruik gemaakt mag worden van door de Stichting Normering Arbeid (SNA) gecertificeerde uitzendbureaus. Ook is er een leidend keurmerk PayChecked, waarmee transportondernemingen kunnen aantonen dat zij zich houden aan afspraken zoals door de wet is bepaald.

Het is vreemd dat er voor distributiecentra op landelijk niveau nog geen specifieke wet- en regelgeving bestaat. Dat kan een van de oorzaken zijn voor het feit dat juist in de distributiecentra nog veel mis gaat en zij regelmatig onderwerp van onderzoek zijn. De huidige krapte op de arbeidsmarkt geeft werknemers meer keuze bij het bepalen waar en voor wie ze willen werken. Ondernemers die laten zien dat zij staan voor gelijkheid en gezonde arbeidsomstandigheden voor ál hun medewerkers kunnen hiermee hun voordeel doen. Hierin schuilt een deel van de oplossing voor het aantrekken en behouden van werknemers in de logistiek.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement