Naar het hoofdwegennet gaat straks zo’n 2,8 miljard. Het spoor krijgt ongeveer 2,1 miljard. Nu zijn deze bedragen nog respectievelijk 3,1 en 2 miljard. De beloofde 2 miljard investering in bereikbaarheid wordt later uitgegeven.

Het totale bedrag dat komend jaar naar IenW gaat, is 8,9 miljard. Iets minder dan nu: 9,5 miljard. Van het totaal gaat het leeuwendeel naar het infrastructuurfonds: 6 miljard. Vanuit dat fonds worden uitgaven aan concrete investeringsprojecten en programma’s geraamd, evenals de uitgaven voor beheer, onderhoud en vervangingen van de infrastructuur. Dat het ministerie hieruit 6,5 miljard haalt, moet betekenen dat het fonds wat op z’n reserves inteert.

Investeringsfonds

Naar de post ‘megaprojecten verkeer en vervoer’ gaat 452 miljoen, terwijl daar voor dit jaar 692 miljoen euro voor gereserveerd is. ‘Regionale, lokale infrastructuur’ krijgt 181 miljoen, redelijk vergelijkbaar met wat het nu is. De bedragen zouden hoger kunnen worden. Het kabinet onderzoekt de opzet voor een investeringsfonds voor projecten op gebied van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur.

Wegen

Waarin gaat het ministerie in 2020 het beschikbare geld besteden? Allereerst in het wegennet, waarin bijna 3 miljard euro wordt geïnvesteerd voor aanleg, beheer en onderhoud. De minister wil hiermee de groei van het autoverkeer en de zwaardere belasting van het goederentransport op de weg opvangen.

Daarbij maakt Van Nieuwenhuizen wel melding van de stikstof-uitspraak van de Raad van State. Deze uitspraak zet veel bouwprojecten onder druk en heeft ook gevolgen voor wegenbouw. ‘De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft in meer of mindere mate gevolgen voor een aantal wegprojecten die daarvoor in voorbereiding zijn’, aldus de minister. Dit najaar zal ze de Tweede Kamer informeren over welke gevolgen de uitspraak heeft voor de diverse projecten.

Wegverbreding

Aan huidige wegverbredingen wordt in 2020 volop doorgewerkt. Zo moet de verbreding van de Gaasperdammerweg gereedkomen volgend jaar. De 36,5 kilometer lange weg krijgt twee keer vijf rijstroken met een tunnel door stedelijk gebied en daar bovenop een groot stadspark. Tevens start volgend jaar het laatste project van de grootschalige verbreding van de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere: de verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

Voor extra rijstroken op de A15, tussen Papendrecht en Sliedrecht gaat komend jaar de schop de grond in. Ook zet de bewindsvrouw met een voorkeursbesluit een belangrijke stap voor de verbreding van de A2 tussen Deil en Den Bosch. In het oosten wordt het eerste stuk van de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo opengesteld: circa dertig kilometer snelweg tussen Twello en Rijssen krijgt er volgend jaar een rijstrook bij.

Spoor

Staatssecretaris Van Veldhoven trekt enkele miljarden uit voor investeringen in en rond het spoor. Dan gaat het onder meer om het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS, waarmee treinen veilig dichter op elkaar kunnen rijden. De komende jaren worden spoor en treinen voorzien van dit nieuwe, digitale systeem.

Binnenvaart

Van Nieuwenhuizen wil komend jaar met een extra uitgave van 100 miljoen euro een impuls geven aan de Nederlandse vaarwegen. Zo gaat er 10 miljoen naar het Maas-Waalkanaal, waar onder meer de oude sluis Weurt wordt opgeknapt.

Ook komt er 14,5 miljoen euro voor onderhoud aan de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Tevens wordt 7,7 miljoen euro geïnvesteerd om de rivierbodem van de Waal bij Nijmegen te verdiepen. Door erosie ondervinden binnenschepen daar hinder in het geval van een lage waterstand en verdieping moet dit in de toekomst voorkomen.

Luchtvaart

Voor Schiphol komt een nieuwe aanpak. ‘Schiphol kan na 2020 in kleine stapjes groeien, maar die groei is niet vanzelfsprekend. Alleen na aantoonbare vermindering van de hinder voor omwonenden, krijgt de nationale luchthaven in ruil wat extra ruimte’, aldus de minister.

In de komende maanden werkt Van Nieuwenhuizen de aanpak verder uit met de omgeving en de sector. Ook ontvangt de Tweede Kamer eind dit jaar de ontwerp-Luchtvaartnota voor de ontwikkeling van de luchtvaart en de luchthavens tot 2050. Volgend jaar worden de plannen definitief vastgesteld. Komende zomer neemt het kabinet een besluit over de concept-voorkeursvariant voor een nieuwe indeling van het luchtruim.

Verkeersveiligheid

Van Nieuwenhuizen trekt in 2020 met maatschappelijke partijen, provincies en gemeenten op om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat onder meer onderzoeken welke rotondes en kruispunten het hoogste ongevalsrisico hebben. Gemeenten en provincies krijgen op basis hiervan verbetervoorstellen aangeleverd.

Vanuit het Rijk worden ook tijdelijk experts beschikbaar gesteld die gemeenten en provincies kunnen ondersteunen bij het in kaart brengen en aanpakken van de grootste risico’s voor de verkeersveiligheid. Verder komt er een speciale ‘taskforce verkeersveiligheidsdata’ om wegbeheerders te voorzien van data en informatie over onveilige situaties die vervolgens kunnen worden aangepakt.

File-aanpak korte termijn

Tevens wordt 100 miljoen uitgetrokken voor maatregelen om files op de korte termijn aan te pakken. Naast de inzet van bergers en weginspecteurs in de buurt van de drukke snelwegen wordt het geld onder meer besteed aan een nieuwe generatie verkeerslichten. Deze moeten zorgen dat het verkeer in de ochtend- en avondspits soepeler doorrijdt op de op- en afritten van de betreffende snelwegen. Er komen volgend jaar 34 van deze verkeersregelinstallaties, onder meer op de A12 bij Arnhem en Oosterbeek, de A30 bij Ede en de A50 bij Renkum.

Ook neemt de minister maatregelen om te voorkomen dat te hoge vrachtwagens tunnels inrijden en daarmee schade aanrichten en files veroorzaken. Bij de Schipholtunnel komen binnenkort fotoborden waarop een vrachtwagenchauffeur een waarschuwingsbericht en een foto van zijn eigen wagen te zien krijgt als deze te hoog is voor de naderende tunnel. Zo kan hij tijdig een andere route nemen. Ook worden de fotoborden geplaatst bij de Coentunnel, waar regelmatig files ontstaan door vrachtwagens die te hoog zijn.