De heropleving van de chemiesector na de economische crisis vertaalde zich in 2010 in een productiestijging van 18%. De omzet steeg met 15% tot 52,2 miljard euro. Volgens Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van de koepelorganisatie Essenscia, hebben echter nog niet alle subsectoren het omzetniveau van voor de crisis bereikt.

De tewerkstelling liep vorig jaar met 1% terug tot 90.400 directe jobs. Het aandeel van de chemiesector in de tewerkstelling in de Belgische industrie blijft echter in stijgende lijn gaan. Vorig jaar bedroeg dat aandeel 17,5%.

De investeringen in materiële en immateriële vaste activa liepen licht terug tot 1,33 miljard euro, maar de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) bereikten een absoluut recordniveau met 2,43 miljard euro (+6%).

De Belgische chemiesector exporteerde vorig jaar voor een totaal bedrag van 107 miljard euro. Chemie, kunststoffen en life sciences zijn met een aandeel van bijna 35% in de totale Belgische goederenexport, veruit het belangrijkste exportproduct van België.

Hoewel de stijging van de uitgaven voor O&O blijk geeft van het vertrouwen in de toekomst van de sector, waarschuwt Essenscia-voorzitter Wouter De Geest (foto) voor de ontwikkelingen op het vlak van energiebeleid en de loonkosten. “Hernieuwbare energie is belangrijk, maar de transformatie moet op een verstandige manier gebeuren”, aldus De Geest. Hij pleit voor een kostencompetitief subsidiebeleid en verwijt de overheid een gebrek aan visie in het energiebeleid. Via loonmatiging wil de Essenscia-voorzitter de loonkostenkloof met de buurlanden dichten.