In de Wet wegvervoer goederen wordt onder andere de volgende bepaling toegevoegd: ‘Het is voor een vervoerder, een afzender of een expediteur verboden om goederenvervoer over de weg te verrichten in strijd met de artikelen […] indien hij weet of, rekening houdend met alle relevante omstandigheden, moest weten, dat dit goederenvervoer wordt verricht in strijd met de voornoemde artikelen.’ In de weggelaten artikelen staan de bepalingen die het verrichten van cabotagevervoer in strijd met Verordening (EG) 1072/2009 en het overtreden van de regelgeving omtrent de communautaire vergunning (ook wel de ‘Eurovergunning’ genoemd) of het bestuurdersattest verbieden.

Voor de volledigheid: in de Europese verordening ((EG) 1072/2009) waarop deze bepaling is gebaseerd, wordt de mogelijkheid geboden regels vast te stellen voor sancties tegen ‘verzenders […] contractanten en subcontractanten’. In de memorie van toelichting heeft de wetgever toegelicht ervoor te hebben gekozen om af te wijken van deze tekst en in plaats daarvan aan te sluiten bij een definitie die bekend is in het Nederlandse recht: ‘afzenders’. Afzenders zijn volgens Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek de contractuele wederpartij van een vervoerder bij een vervoersovereenkomst.

Dit betekent dat afzenders en expediteurs te maken kunnen krijgen met toezicht en handhaving door ILT voor schending van hiervoor genoemde regels door vervoerders als zij wisten of naar omstandigheden hadden moeten weten dat een dergelijke overtreding plaatsvond.

Let op: de afzender of expediteur hoeft dus niet de feitelijke overtreding door de vervoerder te hebben uitgelokt, opgedragen of gefaciliteerd. Als de afzender of expediteur ‘naar omstandigheden had moeten weten’ dat er een overtreding plaatsvond, is dat voldoende. Wat die ‘omstandigheden’ zijn, is niet verder ingevuld. De achterliggende gedachte is dat contractuele partijen in de keten elkaar meer zullen gaan controleren op naleving van deze regelgeving. De hoop is dat er daardoor minder overtredingen zullen plaatsvinden. Kortom, er zal meer worden gevraagd van afzenders en expediteurs dan we tot nu toe gewend waren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement