Het een en ander heeft ertoe geleid dat verzekeraars in logistieke verzekeringen aanvullende clausules opnemen. Er zijn er verschillende in omloop, en een voorbeeld van een dergelijke clausule is als volgt: ‘Verzekerde(n) is (zijn) verplicht om voor opslag, expeditie en/of andere logistieke activiteiten waarvoor geen wettelijke aansprakelijkheidsbeperking geldt de meest recente versie van in de branche gebruikelijke voorwaarden, zoals Fenex, Nekovri, PD-voorwaarden van TLN, onderdeel te laten uitmaken van alle door of namens verzekeringnemer te sluiten overeenkomsten en deze voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te stellen. Tevens zijn verzekerden in geval van schade verplicht te allen tijde een beroep op deze voorwaarden te doen. Als verzekerden de genoemde verplichtingen niet zijn nagekomen, zal de afwikkeling van de schade met verzekerde niettemin plaatshebben met inachtneming van de in de branche gebruikelijke voorwaarden.’

De clausule impliceert dat in het geval van schade waarbij de in de branche gebruikelijke voorwaarden niet of niet juist zijn overeengekomen door de logistieke dienstverlener, de verzekeraar geen verdere vergoeding onder de verzekering behoeft te doen dan de maximale aansprakelijkheid volgens de van toepassing zijnde in de branche gebruikelijke voorwaarde in een dergelijk geval. In het geval van bijvoorbeeld de Nederlandse Expeditievoorwaarden van 1 mei 2018 zou dit volgens artikel 11 lid 3 in alle gevallen beperkt zijn tot 10.000 SDR per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde schade-oorzaak.

Bij een situatie waarbij door de expediteur de Nederlandse Expeditievoorwaarden van 1 mei 2018 niet of niet juist zijn overeengekomen, kan de expediteur voor een veel hoger bedrag aansprakelijk zijn en krijgt deze onder zijn logistieke verzekering slechts een beperkt bedrag uitgekeerd. Het meerdere blijft dan voor rekening en risico van de expediteur.

Het is daarom van groot belang dat logistieke dienstverleners binnen hun organisatie meer aandacht schenken aan de voorwaarden, waarbij websites ook niet uit het oog verloren mogen worden. De gehanteerde voorwaarden dienen daar prominent te worden vermeld. Daarbij is het noodzakelijk voorwaarden te allen tijde, zoals bij offertes, opdrachtbevestigingen en dergelijke, mee te sturen aan de opdrachtgever en deze daarop ook te wijzen. De omschrijving van de verrichtte diensten als vermeld op de nota’s aan hun opdrachtgevers dient ook voldoende aandacht te krijgen. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee!

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement